เลือกหน้า

0

นักศึกษาทั้งหมด

0

นักศึกษาปริญาตรี

0

นักศึกษาปริญาโท

0

นักศึกษาปริญาเอก

ตารางแสดงจำนวนนิสิตทั้งหมดภายใน คณะสังคมศาสตร์

จำนวนนิสิตจำนวนนิสิตทั้งหมด ในปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563)จำนวนนิสิตต่างชาติ 1จำนวนนิสิตต่างชาติ 2
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวมระดับบัณฑิตศึกษารวมทุกระดับปริญญา
ปี 1ปี 2ปี 3ปี 4 ขึ้นไปรวมแผน กแผน ข
ภาคปกติ350357335437147953619781557
ภาคพิเศษ5144964954771982631742372219
นานาชาติ
รวมทั้งหมด864853830914346111618019315377600
หมายเหตุ : นิสิตตต่างชาติ นับเฉพาะนิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนและมีบัตรนิสิตที่ มก. ออกให้นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยน/ระยะสั้น ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียน/ไม่มีบัตรนิสิต