ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปีที่เผยแพร่ หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
2550-2551 11. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
2550 12. ศักยภาพและการสร้างเครือข่าย อบต.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
2550 3. “ การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือระยะที่(๒๕๕๐):การพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ของมนุษย์ของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคกลาง เขตคลองเตย" อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
2550 14 ศักยภาพและการสร้างเครือข่ายอบต. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
2548 6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของวัยรุ่นในชุมชนแออัดกรุงเทพฯ อ.ภัทรพรรณ เล้านิรามัย
2548 7. สื่อสร้างสรรค์จากเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้า:กรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ อ.ภัทรพรรณ เล้านิรามัย
2548 8. โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย หัวข้อเรื่อง วัฒนธรรมกับการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
2548 9. การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ อ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์ อ.ศรีรัฐ โกวงศ์
2547 การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อระบบนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
2547 การศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.วรชัย วิริยารมภ์ อ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
2547 5. การฟื้นฟูและการปรับตัวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิในเขตกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง อ.สุรพันธ์ เพชราภา
2546 การสำรวจศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาการผลิตอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก อ. พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
2545 ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบาลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน อ.ดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา
25.. 10. การสร้างดัชนีคุณภาพสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน:กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.ภัทรพรรณ เล้านิรมัย

ภาควิชาจิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่ หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
2550 บุคลิกภาพ ความคาดหวังต่อการปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ศิรินภา จามรมาน
2549 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ อ.รัก ชุณหกาญจน์
2549 รูปแบบการสอนเพื่อกระตุ้นการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน จิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคต้น ปีการศึกษา 2549 อ.รัก ชุณหกาญจน์
2549 รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาต้านสังคม อ.ศิรินภา จามรมาน
2548 ปัจจัยและอุปสรรคในการศึกษาของนิสิตในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคต้น ปีการศึกษา 2548 อ.รัก ชุณหกาญจน์
2547 ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม)
2546-2547 การวิจัยภูมิปัญญาในโครงการ หกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์:ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี ผู้นำศาสตร์ "การพัฒนาสังคม" ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
2546-2547 การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในมิติใหม่ ของการปฏิรูปการศึกษา ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
2546-2547 ปัจจัยทางจิตวิทยาและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
2546-2547 ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
2546 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาวน์อารมณ์และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
2546 การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
2546 การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
2546 ค่านิยมในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจใน การทำงานแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และพฤติกรรมการทำงานของ หัวหน้างานธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
2546 การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวไทย : การศึกษาเชิงคุณภาพ อ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
2546 รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการลดความวิตกกังวล อ.ศิรินภา จามรมาน
2545 ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม)
2544-2545 ปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์ บุุคลิกภาพและภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผลการปฏิบัติ งานของหัวหน้างานระดับกลาง ในองค์การธุรกิจ ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
25.. คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม)
25.. ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ:ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยา การทำงานเป็นทีมและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
25.. ปัจจัยด้านเชาวนอารมณ์ บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลางในองค์การธุรกิจ ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
25.. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบรรยากาศองค์การ ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
25.. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารการศึกษาในมิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล(วิจัยร่วม)
25.. ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
25.. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ สมรรถนะ บรรยากาศองค์การและประสิทธิผลของหัวหน้างานระดับต้น ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล(วิจัยร่วม)

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่เผยแพร่ หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
2551 ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับศาลปกครอง ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
2551 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
2551 เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
2551 เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมกับ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
2550 การเมืองการปกครองรัสเซีย : ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
2550 การทบทวนองค์ความรู้เพื่อรวบรวมและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
2550 ภูมิรัฐศาสตร์ ฉบับนักทฤษฎี รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
2549 กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการพิจารณาคดีต่อเนื่อง รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
2549 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน:กรณีชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
2549 หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
2549 การศึกษาเปรียบเทียบบริบทของบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่ 18 และมาตราที่ 27 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
2549 การเมืองการปกครองรัสเซีย:สมัยหลังสงครามเย็น รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
2548 การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ อ.ศรีรัฐ โกวงศ์
2547 ศาลยุติธรรมกับการระงับข้อพิพาท รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
2547 การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
2547 รายงานการวิจัย ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
2545 ความเหมาะสมในการถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:บทสะท้อนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
2545 ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบาลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อ.ดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา
2542 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรสภาพการบริหารทรัพยากรน้ำให้เป็นกิจกรรมเอกชน รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี รศ.ดร.วัลลภ ลำพาย
2542 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ฉบับสรุปผู้บริหาร รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี รศ.ดรมนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ รศ.จตุพร บานชื่น อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
2539 การศึกษาปัญหาในการผลิตและการใช้เครื่องอบข้าวเปลือกสำหรับโรงสีข้า ในเขตภาคกลาง อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
2534 Dynamic of Agrarian Landscapes in Western Thailand รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
25.. คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
25.. Patterns of Social interaction and organisation in irrigated agriculture : the case of the Chao Phraya Delta รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
25.. ทาส : วาระซ่อนเร้นในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ปีที่เผยแพร่ หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
2551 การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร อ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2549 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ลุ่มน้ำลำพระเพลิง รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์ อ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2548 การวิเคราะห์เชิงสังคมในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
2544-2547 โครงการปรับปรุงระบบแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์

ภาควิชานิติศาสตร์

ปีที่เผยแพร่ หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล การใช้มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากยานยนต์ รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
ไม่มีข้อมูล กฎหมายการเกษตร:การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย(ภาค 1) รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
ไม่มีข้อมูล กฎหมายการเกษตร:การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย(ภาค 2) รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
ไม่มีข้อมูล การบังคับใช้กฎหมายประกันภัยสินค้านำเข้าทางทะเล รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
2548 การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
2547 กฎหมายควบคุมการนำสิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศของไทย ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
2546 ความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม :การนำมาตราการกฎหมายมาใช้บังคับในไทย อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
2544 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ปีที่เผยแพร่ หัวข้อเรื่อง ผู้วิจัย ดาวน์โหลด
ไมีมีข้อมูล เพลิงทักษิณ เอกภาพ:ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้ ศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ
2546 จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ