ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์

ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีแผนกวิชาสังกัด อาจารย์ผู้สอน ล้วนแต่เป็นอาจารย์พิเศษทั้งสิ้น อาทิ ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช, ดร.วิบูลย์ ธรรมวิทย์, สอนวิชาสังคมวิทยา พระชัยปัญญาสอนวิชากฎหมาย อาจารย์สุภร ผลชีวิน สอนวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

จนกระทั่ง พ.ศ. 2499 จึงเริ่มมีแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี นายชนิต จันทนสมิต รักษาการหัวหน้าแผนกวิชา มีอาจารย์สรวง บุณยาคม เป็นอาจารย์ประจำแผนก หลังจากนั้นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ยุบเลิกไปรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชื้น โสพจน์ เป็นหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ ประจำแผนก 2 ท่านคือ อาจารย์ระดม เศรษฐี อาจารย์สมนึก วิจิตรพงศ์

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น โดยได้แยกวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษออกจากคณะต่างๆ และนำมาบรรจุไว้ในคณะใหม่ และได้มีการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งหมด นอกจากเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจึงอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชานี้

ในปี พ.ศ. 2510 การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสังคมศาสตร์ทั่ว ไป) ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีนิสิตคนแรกโอนมาจากคณะเกษตร และในปีการศึกษา 2510-11 ได้รับนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกโดยการสอบ จำนวน 12 คน มีคณาจารย์จำนวน 11 คน การจัดการเรียนการสอน เน้นหนักไปในการให้การศึกษาทางสังคมศาสตร์แก่นิสิตคณะต่างๆ ภาควิชาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ด้วย

ในปี พ.ศ. 2512 จึงเริ่มมีแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี นายชนิต จันทนสมิต รักษาการหัวหน้าแผนกวิชา มีอาจารย์สรวง บุณยาคม เป็นอาจารย์ประจำแผนก หลังจากนั้นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ยุบเลิกไปรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชื้น โสพจน์ เป็นหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ ประจำแผนก 2 ท่านคือ อาจารย์ระดม เศรษฐี อาจารย์สมนึก วิจิตรพงศ์ และในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น โดยได้แยกวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษออกจากคณะต่างๆ และนำมาบรรจุไว้ในคณะใหม่ และได้มีการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งหมด นอกจากเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจึงอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชานี้

 • - ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นครประธาน
 • - ศ.ดร.สง่า สรรพศรีกรรมการ
 • - ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณกรรมการ
 • - ผศ.ดร.อาบ นคะจัดกรรมการ
 • - ผศ.ดร.ระดม เศรษฐีธรกรรมการ
 • - ดร.นิพนธ์ คันธเสวี


ในวันที่ 7 มีนาคม 2517 การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสังคมศาสตร์ทั่ว ไป) ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีนิสิตคนแรกโอนมาจากคณะเกษตร และในปีการศึกษา 2510-11 ได้รับนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรกโดยการสอบ จำนวน 12 คน มีคณาจารย์จำนวน 11 คน การจัดการเรียนการสอน เน้นหนักไปในการให้การศึกษาทางสังคมศาสตร์แก่นิสิตคณะต่างๆ ภาควิชาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ด้วย

หลังจากได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ดร.สุธรรม อารีกุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการมาเป็นผู้รักษา ราชการในตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ โดยขณะนั้นคณะสังคมศาสตร์มีทั้งหมด 5 ภาควิชาได้แก่

 • - ภาควิชาจิตวิทยา
 • - ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
 • - ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ในปี พ.ศ.2520 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชา นิติศาสตร์ ขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชา พื้นฐานและวิชาเลือกให้แก่นิสิตทั่วไป โดยเฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ในปี พ.ศ.2523 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์ โดยรวมภาควิชาสายมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาต่างๆ ซึ่งเดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และ อักษรศาสตร์ และภาควิชาปรัชญาและศาสนาจากคณะสังคมศาสตร์ เข้ารวมไว้กับคณะมนุษยศาสตร์ ต่อมา คณะสังคมศาสตร์ก็ได้ รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้แยกภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ออกเป็นเอกเทศ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยอิสระจากกัน โดยในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารดังนี้

 • - ภาควิชาจิตวิทยา
 • - ภาควิชานิติศาสตร์
 • - ภาควิชาประวัติศาสตร์
 • - ภาควิชาภูมิศาสตร์
 • - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • - สำนักงานเลขานุการคณะ

ทำเนียบคณบดีคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งมาถึง ณ ปัจจุบัน มีคณาจารย์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี ทำหน้าที่บริหารราชการภายในคณะ บริหารราชการภายในคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนี้