ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

0-2561-3480, 0-2561-3484

fsocnmp@ku.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กร และพัฒนาระบบดิจิทัล

ผศ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กิจการเพื่อสังคม และพัฒนายุทธศาสตร์

ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รักษาการ)

รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.สุนิสา เบาเออร์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

หัวหน้าภาควิชาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผศ.สิทธารถ ศรีโคตร

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์