ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์

ภาควิชาจิตวิทยา

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาสังคม)