ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาควิชาจิตวิทยา

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ภาควิชาภูมิศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปี 2565

- หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2560

ภาควิชานิติศาสตร์

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2563

ภาควิชาประวัติศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

- หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2560

- หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2555