ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับบัณฑิต

รหัส ภาควิชา จำนวน
H01 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,501 แสดงรายละเอียด
H02 ภาควิชาจิตวิทยา 2,789 แสดงรายละเอียด
H03 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 4,225 แสดงรายละเอียด
H04 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 1,332 แสดงรายละเอียด
H06 ภาควิชานิติศาสตร์ 1,829 แสดงรายละเอียด
H07 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 1,730 แสดงรายละเอียด

ระดับมหาบัณฑิต

รหัส ภาควิชา จำนวน
H01 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 763 แสดงรายละเอียด
H02 ภาควิชาจิตวิทยา 1,208 แสดงรายละเอียด
H03 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3,296 แสดงรายละเอียด
H04 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 38 แสดงรายละเอียด
H06 ภาควิชานิติศาสตร์ 0 แสดงรายละเอียด
H07 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 23 แสดงรายละเอียด

ระดับดุษฎีบัณฑิต

รหัส ภาควิชา จำนวน
H01 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13 แสดงรายละเอียด
H02 ภาควิชาจิตวิทยา 0 แสดงรายละเอียด
H03 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 แสดงรายละเอียด
H04 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0 แสดงรายละเอียด
H06 ภาควิชานิติศาสตร์ 0 แสดงรายละเอียด
H07 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 0 แสดงรายละเอียด