ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับบัณฑิต

รหัส ภาควิชา จำนวน
H01 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,501
H02 ภาควิชาจิตวิทยา 2,789
H03 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 4,225
H04 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 1,332
H06 ภาควิชานิติศาสตร์ 1,829
H07 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 1,730

ระดับมหาบัณฑิต

รหัส ภาควิชา จำนวน
H01 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 763
H02 ภาควิชาจิตวิทยา 1,208
H03 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3,296
H04 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 38
H06 ภาควิชานิติศาสตร์ 0
H07 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 23

ระดับดุษฎีบัณฑิต

รหัส ภาควิชา จำนวน
H01 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13
H02 ภาควิชาจิตวิทยา 0
H03 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0
H04 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0
H06 ภาควิชานิติศาสตร์ 0
H07 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 0