ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • 2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • 5. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 • 6. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • 7. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ในโครงการ TCAS โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร และการคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา และ การสมัครเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • 1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • 2. ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 • 4. ปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • 5. มีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การรับสมัคร ใบสมัครและหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลการสมัคร และสมัครออนไลน์ได้ หัวข้อ ผู้สนใจเข้าศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย โทร 02-942-8445-9 หรืออีเมล : fgra@ku.ac.th

นานาชาติ

ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ

 • 1. Persons with the following qualifications are eligible to apply for admission to one of Kasetsart University’s international programs. Each Faculty or degree program may have higher admission requirements. The following minimum requirements are these:

  Applicants who are not native-English speakers or did not graduate from an English-language program must provide proof of English competency (IELTS overall score at least 5.0 or TOEFL equivalent)

  Applicants to a Bachelor’s degree program must have completed High School (or equivalent).

  Applicants to Master’s degree program must have completed their Bachelor’s degree.

  Applicants to a Ph.D. degree program must have completed their Master’s degree.

  ** Remarks regarding Documentation: Applicants must provide an official academic transcript, or other equivalent proof of certificates or diplomas. All documents must be translated to English, and must be issued or certified by the Ministry of Education, Foreign Ministry, or Embassy of the country of the granting institution (high school, college, university or equivalent), confirming that graduates of these programs are eligible to apply to regular full-time programs worldwide. Degrees or credentials must be from institutions recognized by Thailand’s Ministry of Education.

  Remarks regarding Qualifications: Other qualifications are subject to the admission standards and consideration of the Faculty/Department to which the Applicant seeks admission. Please ask for further information regarding the qualifications or conditions directly from that Faculty or Department.

 • 2. Applicants must be free from infectious diseases, or other handicaps that can hinder their study.
 • 3. Applicants must provide proof other capacity to bear all expenses for the duration of their study in Thailand.
 • 4. Applicants must be able to obtain the required Thailand visa.
 • 5. Applicants must not have a record of misconduct, must demonstrate good manners and certify to Kasetsart University that they will be attentive, make fullest use of their capability in their study, and strictly conform to rules and regulations of the Faculty, Kasetsart University, and the Kingdom of Thailand.
 • 6. If the Applicant provides false credentials or fails to meet any of the conditions listed above, the applicant will have his or her admission declined, or if already admitted, his or her student’s student status may be immediately nullified.

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชุดวิชา

หลักสูตรระยะสั้นแบบไม่ได้รับปริญญามีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย การรับสมัครเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถดูข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร เช่น ประกาศนียบัตรชุดวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ติดต่อ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ หรือ หลักสูตรเรียนออนไลน์ (KU MOOC) และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ