เลือกหน้า

ฐานข้อมูลงานวิจัย

 • ชื่อเรื่องงานวิจัย
  ปีที่วิจัย
  ผู้วิจัย
  ติดต่อวิจัย
  บทคัดย่อ
 • 1. ปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์ บุุคลิกภาพและภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผลการปฏิบัติ งานของหัวหน้างานระดับกลาง ในองค์การธุรกิจ
  2544-2545
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 2. ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  2545
  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม)
  fsocops@ku.ac.th
 • 3. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาวน์อารมณ์และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  2546
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocops@ku.ac.th
 • 4. การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย
  2546
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocops@ku.ac.th
 • 5. การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
  2546
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocops@ku.ac.th
 • 6. ค่านิยมในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจใน การทำงานแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และพฤติกรรมการทำงานของ หัวหน้างานธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม
  2546
  ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
  อ.ศิรินภา จามรมาน
  fsoctns@ku.ac.th
  fsocspj@ku.ac.th
 • 7. การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวไทย : การศึกษาเชิงคุณภาพ
  2546
  อ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
  fsoctwn@ku.ac.th
 • 8. การวิจัยภูมิปัญญาในโครงการ หกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์:ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี ผู้นำศาสตร์ “การพัฒนาสังคม”
  2546-2547
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 9. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในมิติใหม่ ของการปฏิรูปการศึกษา
  2546-2547
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 10. ปัจจัยทางจิตวิทยาและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย
  2546-2547
  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
  fsoctvs@ku.ac.th
 • 11. ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวไทย
  2546-2547
  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
  fsoctvs@ku.ac.th
 • 12. ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  2547
  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม)
  fsocops@ku.ac.th
 • 13. ปัจจัยและอุปสรรคในการศึกษาของนิสิตในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคต้น ปีการศึกษา 2548
  2548
  อ.รัก ชุณหกาญจน์
  fsocrck@ku.ac.th
 • 14. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ
  2549
  อ.รัก ชุณหกาญจน์
  fsocrck@ku.ac.th
 • 15. รูปแบบการสอนเพื่อกระตุ้นการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน จิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคต้น ปีการศึกษา 2549
  2549
  อ.รัก ชุณหกาญจน์
  fsocrck@ku.ac.th
 • 16. คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  25..
  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม)
  fsocops@ku.ac.th
 • 17. รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการลดความวิตกกังวล
  2546
  อ.ศิรินภา จามรมาน
  อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
  fsoctns@ku.ac.th
  fsocspj@ku.ac.th
 • 18. รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาต้านสังคม
  2549
  อ.ศิรินภา จามรมาน
  อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
  fsoctns@ku.ac.th
  fsocspj@ku.ac.th
 • 19. บุคลิกภาพ ความคาดหวังต่อการปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2550
  อ.ศิรินภา จามรมาน
  อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
  fsoctns@ku.ac.th
  fsocspj@ku.ac.th
 • 20. ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ:ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยา การทำงานเป็นทีมและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ
  25..
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 21. ปัจจัยด้านเชาวนอารมณ์ บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลางในองค์การธุรกิจ
  25..
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 22. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบรรยากาศองค์การ
  25..
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 23. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารการศึกษาในมิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา
  25..
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล(วิจัยร่วม)
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 24. ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการไทย
  25..
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 25. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ สมรรถนะ บรรยากาศองค์การและประสิทธิผลของหัวหน้างานระดับต้น
  25..
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล(วิจัยร่วม)
  fsocrgc@ku.ac.th
 • ชื่อเรื่องงานวิจัย
  ปีที่วิจัย
  ผู้วิจัย
  ติดต่อวิจัย
  บทคัดย่อ
 • 1. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  2544
  รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
  fsocchs@ku.ac.th
 • 2. ความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม :การนำมาตราการกฎหมายมาใช้บังคับในไทย
  2546
  อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
  fsocsbi@ku.ac.th
 • 3. กฎหมายควบคุมการนำสิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศของไทย
  2547
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  fsocrgc@ku.ac.th
 • 4. การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ
  2548
  รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
  fsocchs@ku.ac.th
 • 5. การใช้มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากยานยนต์
  ไม่มีข้อมูล
  รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
  fsocchs@ku.ac.th
 • 6. กฎหมายการเกษตร:การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย(ภาค 1)
  ไม่มีข้อมูล
  รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
  fsocchs@ku.ac.th
 • 7. กฎหมายการเกษตร:การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย(ภาค 2)
  ไม่มีข้อมูล
  รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
  fsocchs@ku.ac.th
 • 8. การบังคับใช้กฎหมายประกันภัยสินค้านำเข้าทางทะเล
  ไม่มีข้อมูล
  รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์
  fsocchs@ku.ac.th
 • ชื่อเรื่องงานวิจัย
  ปีที่วิจัย
  ผู้วิจัย
  ติดต่อวิจัย
  บทคัดย่อ
 • 1. โครงการปรับปรุงระบบแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
  2544-2547
  รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
  fsocsks@ku.ac.th
 • 2. การวิเคราะห์เชิงสังคมในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว
  2548
  อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
  fsocsbi@ku.ac.th
 • 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ลุ่มน้ำลำพระเพลิง
  2549
  รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
  อ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
  fsocsks@ku.ac.th
  fsocptj@ku.ac.th
 • 4. การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
  2551
  อ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
  fsocptj@ku.ac.th
 • ชื่อเรื่องงานวิจัย
  ปีที่วิจัย
  ผู้วิจัย
  ติดต่อวิจัย
  บทคัดย่อ
 • 1. เพลิงทักษิณ เอกภาพ:ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้
  ไมีมีข้อมูล
  ศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ
  fsocpds@ku.ac.th
 • 2. จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่
  2546
  อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
  fsocsbi@ku.ac.th
 • ชื่อเรื่องงานวิจัย
  ปีที่วิจัย
  ผู้วิจัย
  ติดต่อวิจัย
  บทคัดย่อ
 • 1. Dynamic of Agrarian Landscapes in Western Thailand
  2534
  รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
  fsocnyn@ku.ac.th
 • 2. การศึกษาปัญหาในการผลิตและการใช้เครื่องอบข้าวเปลือกสำหรับโรงสีข้า ในเขตภาคกลาง
  2539
  อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
  fsocsbi@ku.ac.th
 • 3. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรสภาพการบริหารทรัพยากรน้ำให้เป็นกิจกรรมเอกชน
  2542
  รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
  รศ.ดร.วัลลภ ลำพาย
  fsocnyn@ku.ac.th
  fsocwll@ku.ac.th
 • 4. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ฉบับสรุปผู้บริหาร
  2542
  รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
  รศ.ดรมนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ
  รศ.จตุพร บานชื่น
  อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
  fsocnjt@ku.ac.th
  fsocnyn@ku.ac.th
  fsocmpu@ku.ac.th
  fsocjbp@ku.ac.th
  fsoclts@ku.ac.th
 • 5. ความเหมาะสมในการถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:บทสะท้อนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
  2545
  รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
  fsocnyn@ku.ac.th
 • 6. ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบาลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  2545
  อ.ดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา
  fsocsss@ku.ac.th
 • 7.ศาลยุติธรรมกับการระงับข้อพิพาท
  2547
  รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  fsocnjt@ku.ac.th
 • 8. การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์
  2547
  รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  fsocnjt@ku.ac.th
 • 9. รายงานการวิจัย ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  2547
  รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
  อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
  fsocnyn@ku.ac.th
  fsoclts@ku.ac.th
 • 10. การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ
  2548
  อ.ศรีรัฐ โกวงศ์
  fsocsrg@ku.ac.th
 • 11. กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการพิจารณาคดีต่อเนื่อง
  2549
  รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  fsocnjt@ku.ac.th
 • 12. การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน:กรณีชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
  2549
  รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  fsocnjt@ku.ac.th
 • 13. คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  25..
  รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
  อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
  fsocnyn@ku.ac.th
  fsoclts@ku.ac.th
 • 14. Patterns of Social interaction and organisation in irrigated agriculture : the case of the Chao Phraya Delta
  25..
  รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
  fsocnyn@ku.ac.th
 • 15. หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
  2549
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  fsockvw@ku.ac.th
 • 16. การศึกษาเปรียบเทียบบริบทของบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่ 18 และมาตราที่ 27 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
  2549
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  fsockvw@ku.ac.th
 • 17. การเมืองการปกครองรัสเซีย:สมัยหลังสงครามเย็น
  2549
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  fsockvw@ku.ac.th
 • 18. การเมืองการปกครองรัสเซีย : ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
  2550
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  fsockvw@ku.ac.th
 • 19. การทบทวนองค์ความรู้เพื่อรวบรวมและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ
  2550
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  fsockvw@ku.ac.th
 • 20. ภูมิรัฐศาสตร์ ฉบับนักทฤษฎี
  2550
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  fsockvw@ku.ac.th
 • 21. ทาส : วาระซ่อนเร้นในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
  25..
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  fsockvw@ku.ac.th
 • 22. ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับศาลปกครอง
  2551
  ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  fsocnjt@ku.ac.th/div>

 • 23. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี
  2551
  ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  fsocnjt@ku.ac.th
 • 24. เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
  2551
  ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  fsocnjt@ku.ac.th
 • 25. เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมกับ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
  2551
  ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
  fsocnjt@ku.ac.th
 • ชื่อเรื่องงานวิจัย
  ปีที่วิจัย
  ผู้วิจัย
  ติดต่อวิจัย
  บทคัดย่อ
 • 1. ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบาลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  2545
  ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
  อ.ดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา
  fsocstn@ku.ac.th
  fsocops@ku.ac.th
  fsocsss@ku.ac.th
 • 2. การสำรวจศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาการผลิตอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก
  2546
  อ. พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
  fsocptks@ku.ac.th
 • 3. การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อระบบนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
  2547
  ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
  fsocstn@ku.ac.th
 • 4. การศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  2547
  อ.วรชัย วิริยารมภ์
  อ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
  fsocwcw@ku.ac.th
  fsocptks@ku.ac.th
 • 5. การฟื้นฟูและการปรับตัวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิในเขตกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
  2547
  อ.สุรพันธ์ เพชราภา
  fsocsup@ku.ac.th
 • 6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของวัยรุ่นในชุมชนแออัดกรุงเทพฯ
  2548
  อ.ภัทรพรรณ เล้านิรามัย
  fsocppl@ku.ac.th
 • 7. สื่อสร้างสรรค์จากเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้า:กรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
  2548
  อ.ภัทรพรรณ เล้านิรามัย
  fsocppl@ku.ac.th
 • 8. โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย หัวข้อเรื่อง วัฒนธรรมกับการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2548
  ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
  fsocstn@ku.ac.th
 • 9. การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ
  2548
  อ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
  รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์
  อ.ศรีรัฐ โกวงศ์
  fsocppl@ku.ac.th
  fsocchs@ku.ac.th
  fsocsrg@ku.ac.th
 • 10. การสร้างดัชนีคุณภาพสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน:กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  25..
  อ.ภัทรพรรณ เล้านิรมัย
  fsocppl@ku.ac.th
 • 11. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี
  2550-2551
  ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
  fsocstn@ku.ac.th
 • 12. ศักยภาพและการสร้างเครือข่าย อบต.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
  2550
  อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
  fsocddc@ku.ac.th
 • 3. “ การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือระยะที่(๒๕๕๐):การพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ของมนุษย์ของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคกลาง เขตคลองเตย”
  2550
  อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
  fsocddc@ku.ac.th
 • 14 ศักยภาพและการสร้างเครือข่ายอบต. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
  2550
  อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
  fsocddc@ku.ac.th

รวมลิ้งค์ งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แหล่งลงทุนภายในประเทศ