เลือกหน้า

ข้อมูลการติดต่อ

 • คณบดี

  ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง
  Email : fsocnmp@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 441
  สายตรง 02-942-8431 fax : 02-940-8430

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม

  รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
  Email : fsockcw@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 442

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
  Email : fsocsw@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 443

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
  Email : fsocwpt@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 405

 • รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

  ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข
  Email : fsocpdk@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 444

 • รองคณบดีฝ่ายกฎหมายนโยบายและแผน

  ผศ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
  Email : fsocsbi@ku.ac.th
  สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 456

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

  ผศ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
  Email : fsocwcp@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 449

 • รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

  ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค
  Email : fsocnwb@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 446

 • ผู้ช่วยคณบดี

  อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
  Email : fsocant@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 723,555

 • ผู้ช่วยคณบดี

  อ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
  Email : fsoccks@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 552,254

 • ผู้ช่วยคณบดี

  ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
  Email : fsocsrt@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 553

 • ผู้ช่วยคณบดี

  ผศ.ดร.ธนารดี คำยา
  Email : fsoctnk@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 727,551

 • ผู้ช่วยคณบดี

  ผศ.ดร.กังสดาล เชาววัฒนกุล
  Email : fsockdc@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 434,554

 • ผู้ช่วยคณบดี

  ผศ.ไพลิน กิตติเสรีชัย
  Email : fsocplkc@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 729

 • เลขานุการประจำคณะ

  อ.ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
  Email : fsocpdc@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 806

 • ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะ

  อ.เปรมฤดี เพ็ชรกูล
  Email : fsocpdbu@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 326

 • หัวหน้าสำนักงานเลขา

  คุณจรรยา จัตตานนท์
  Email : cvtjyc@ku.ac.th
  ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 311

 • โทรสารสำหรับผู้บริหาร 02-942-8430

 • ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
  โทรสาร: 02-561-2738, 02-942-8430

 • หัวหน้าสำนักงาน
  น.ส.เกวริน ยุทธโกศา
  น.ส.จุฑามาศ ปั้นลาย
  นางชยุตรา สุดาเทพ
  น.ส.ชุติมน ศรีนวกะตระกูล
  น.ส.ทวิกา อินสอน
  น.ส.ดวงฤดี สายเจริญ
  นางรสธร วิศาลมงคล
  นางบรรจง กลิ่นสงวน
  นางปณิตชา กลิ่นหวล
  นางปัญจวรรณ มณีโทน
  น.ส.ปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม
  นางภคนันท์ พุ่มประเสริฐ
  น.ส.มนัธญา นิลพันธุ์
  น.ส.มยุลดา ทาสุรินทร์
  น.ส.ภัทรกร ศรีวะรมย์
  นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก
  นางสมพิศ เกตุดำ
  นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์
  นางสุภาพร หรุ่นสกุล
  น.ส.สุวิมล งามเนตร์
  น.ส.อำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์
  หัวหน้าสำนักงาน
  (ห้องสมุด)
  (หน่วยการเจ้าหน้าที่)
  (ภาควิชานิติศาสตร์)
  (หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  (หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  (ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ)
  (หน่วยอาคาร)
  (งานบริหารและธุรการ)
  (หน่วยการเจ้าหน้าที่)
  (งานบริการการศึกษา)
  (หน่วยการเงิน)
  (หน่วยบริหารทรัพย์สิน)
  (หน่วยทะเบียนนิสิต)
  (หน่วยประกันคุณภาพ)
  (หน่วยกิจการนิสิต)
  (หน่วยกิจการนิสิต)
  (หน่วยการเงิน)
  (หน่วยเทคโนฯ)
  (โครงการ ป.ตรี ภาคพิเศษ)
  (หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง)
  (งานคลัง)
  ต่อ 311
  ต่อ 300
  ต่อ 310
  ต่อ 4
  ต่อ 302
  ต่อ 303
  ต่อ 415
  ต่อ 504
  ต่อ 307
  ต่อ 304
  ต่อ 503
  ต่อ 309
  ต่อ 329
  ต่อ 803
  ต่อ 340
  ต่อ 303
  ต่อ 330
  ต่อ 308
  ต่อ 801
  ต่อ 901
  ต่อ 328
  ต่อ 306
  cvtjyc@ku.ac.th
  fsockry@ku.ac.th
  fsocjub@ku.ac.th
  fsocdus@ku.ac.th
  fsoccms@ku.ac.th
  fsockti@ku.ac.th
  fsocddw@ku.ac.th
  fsocnpw@ku.ac.th
  fsocbjk@ku.ac.th
  fsocppk@ku.ac.th
  fsocpwm@ku.ac.th
  fsocprk@ku.ac.th
  fsocpwy@ku.ac.th
  fsocmyn@ku.ac.th
  fsocmdt@ku.ac.th
  fsocpks@ku.ac.th
  fsocmse@ku.ac.th
  fsocspk@ku.ac.th
  fsocssm@ku.ac.th
  fsocspr@ku.ac.th
  fsocmnn@ku.ac.th
  fsocaptl@ku.ac.th
 • เจ้าหน้าที่ประจำ
 • นายคำพูน วงษ์สุวรรณ์
  นายธนภร พิศมัย
  นางปภาพร พวงจำปา
  นายประยงค์ หวังผล
  นายพิสิษฐ์ พิชิตบวรศักดิ์
  นายมานพ วัดเมือง
  นายวีระ วีระสถิตย์
  นายขษณะ คงยืน
  นายสุพจน์ แสนกล้า
  (งานสนาม)
  (สารบรรณ)
  (ห้องประชุม)
  (ศูนย์บริการสื่อฯ)
  (ศูนย์การเรียนรู้)
  (พนักงานขับรถฯ)
  (รับ-ส่งเอกสาร)
  (งานสนาม)
  (ซ่อมบำรุง)
  ต่อ 9
  ต่อ 301
  ต่อ 8
  ต่อ 201
  ต่อ 202
  ต่อ 9
  ต่อ 9
  ต่อ 9
  ต่อ 9

  fsoctpp@ku.ac.th
  fsocnpj@ku.ac.th
  fsocpyw@ku.ac.th
  fsocpsp@ku.ac.th
  fsocmnw@ku.ac.th


  fsocspsk@ku.ac.th
 • เจ้าหน้าที่ชั่วคราว
 • น.ส.กัญญาภัค บุญจันทร์
  น.ส.จารีพร ดอกพิกุล
  นางธานี สุวรรณไตรย์
  น.ส.นิภาพร อินคะเณย์
  น.ส.พรธิดา โยธิบาล
  นายอัครวินทร์ กองสนั่น
  น.ส.โสภิญญา คงเพียรธรรม
  น.ส.อัญชนา ต่อมแสง
  น.ส.ฐิติพร ศรีนัครินทร์
  นางศรีสง่า คมขำ
  นายกานชนก มาทัศน์
  น.ส.วิศนี พ่วงประเสริฐ
  นายวรรณโชค เทียนคำ
  นางอรพรรณ พิมพ์เมือง
  นายโชคชัย รื่นเจริญ
  (ภาควิชาประวัติศาสตร์)
  (ภาควิชาประวัติศาสตร์
  (ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ)
  (ภาควิชาจิตวิทยา)
  (ภาควิชานิติศาสตร์)
  (หน่วยอาคาร)
  (ภาควิชาสังคมวิทยาฯ)
  (หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้)
  (หน่วยประกันคุณภาพ)
  (หน่วยสารบรรณ)
  (หน่วยอาคารฯ)
  (เลขานุการผู้บริหาร)
  (หน่วยสารบรรณ)
  (ภาคจิตวิทยา)
  (หน่วยอาคารฯ)
  ต่อ 3
  ต่อ 3
  ต่อ 2
  ต่อ 1
  ต่อ 4
  ต่อ 9
  ต่อ 6
  ต่อ 218
  ต่อ 342
  ต่อ 9
  ต่อ 9
  ต่อ 335
  ต่อ 249
  ต่อ 1
  ต่อ 9
  fsockry@ku.ac.th
  fsocjpd@ku.ac.th
  fsoctnst@ku.ac.th
  psdnpi@ku.ac.th
  fecopdy@ku.ac.th
  fsocawg@ku.ac.th
  fsocspy@ku.ac.th
  fsocants@ku.ac.th
  fsoctps@ku.ac.th


  fsocwsn@ku.ac.th
  fsocwct@ku.ac.th
  fsocopp@ku.ac.th
 • เจ้าหน้าที่โครงการ
 • นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย
  น.ส.เกศกาญจน์ สุทธวงศ์
  น.ส.ชฎาพร เท่าสิงห์
  น.ส.ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
  น.ส.ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
  น.ส.พจนีย์ เทียนสวัสดิ์
  นางศุภัชญา อุตมะรัตน์
  นายเจษฎา หยวกอิ่ม
  น.ส.สาวิณี ภู่ภูสิทธิ์
  น.ส.สิริพรรณ กลัดพรหม
  น.ส.เสาวภา ณ นคร
  น.ส.สาวิตรี ศรีประพัติ
  น.ส.หันสนา สุดยิ่ง
  น.ส.ขนิษฐา ไชยฤกษ์
  น.ส.พิมพรรณ ทิพยภิบาล
  น.ส.ปวีณา หวังแก้ว
  (ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
  (ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
  (ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
  (ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
  (ป.ตรี ภาคพิเศษ)
  (ป.ตรี ภาคพิเศษ
  (ป.ตรี ภาคพิเศษ)
  (ป.ตรี ภาคพิเศษ)
  (ป.โท การจัดการฯภาคพิเศษ)
  (ป.โท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ)
  (ป.โท จิตวิทยาอุตฯ ภาคพิเศษ)
  (ป.โท จิตวิทยาอุตฯ ภาคพิเศษ)
  (ป.โท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ)
  (ป.โท พัฒนสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ)
  (ป.ตรี เอเชียฯ ภาคพิเศษ)
  (ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
  ต่อ 505
  ต่อ 505
  ต่อ 505
  ต่อ 505
  ต่อ 910
  ต่อ 903
  ต่อ 905
  ต่อ 904
  ต่อ 508
  ต่อ 103
  ต่อ 101
  ต่อ 101
  ต่อ 103
  ต่อ 501
  ต่อ 507
  ต่อ 505
  fsockyk@ku.ac.th
  fsockks@ku.ac.th
  fsoccpt@ku.ac.th
  fsocncw@ku.ac.th
  fsocrrhl@ku.ac.th
  fsocpnt@ku.ac.th
  fsocsyu@ku.ac.th
  fsocsjdy@ku.ac.th
  fsocsvn@ku.ac.th
  fsocspkp@ku.ac.th
  fsocspn@ku.ac.th
  fsocsts@ku.ac.th
  fsocsnh@ku.ac.th
  fsocktcr@ku.ac.th
  fsocppt@ku.ac.th
  fsocpnw@ku.ac.th
 • ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 ต่อ 2 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2
  โทรสาร: 02-561-2230
  Email : fsoc.psy@ku.ac.th
 • ห้องหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
  ธุรการภาควิชาจิตวิทยา
  ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
  อ.ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์
  ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
  ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
  ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
  ผศ.ดร.ทิพยวัลย์ สุรินยา
  อ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
  อ.ดร.บุณฑริกา นาคนิศร
  ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข
  อ.ดร.พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์
  อ.พลอยวไล ทองรักษ์
  อ.รัก ชุณหกาญจน์
  ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
  ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ
  ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
  อ.เอื้ออนุช ถนอมวงศ์
  อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์
  อ.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
  ต่อ 322
  ต่อ 1
  ต่อ 730
  ต่อ 317
  ต่อ 316
  ต่อ 320
  ต่อ 720
  ต่อ 733
  ต่อ 718
  ต่อ 732
  ต่อ 325
  ต่อ 315
  ต่อ 721
  ต่อ 735
  ต่อ 319
  ต่อ 323
  ต่อ 717
  ต่อ 716f
  ต่อ 723f
  ต่อ 341f

  fsoc.psy@ku.ac.th
  fsocnmp@ku.ac.th
  fsoctrs@ku.ac.th
  fsoctwn@ku.ac.th
  fsoctnj@ku.ac.th
  fsoctns@ku.ac.th
  fsoctvs@ku.ac.th
  fsoctpw@ku.ac.th
  fsocbkn@ku.ac.th
  fsocpdk@ku.ac.th
  fsocpnpc@ku.ac.th
  fsocplk@ku.ac.th
  fsocrck@ku.ac.th
  fsocrgc@ku.ac.th
  fsocwyu@ku.ac.th
  fsocsma@ku.ac.th
  fsocops@ku.ac.th
  fsocant@ku.ac.th
  fsocnmpe@ku.ac.th
  fsoccks@ku.ac.th
 • ศูนย์ Hot-Line
  โครงการจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ
  โครงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

  ต่อ 103
  ต่อ 101
  02-561-2784
  02-942-8931
  02-561-2522
 • ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
  โทรสาร: 02-579-3096
  Email : fsoc.law@ku.ac.th
 • ธุรการภาควิชานิติศาสตร์
  อ.ชีวิน มัลลิกะมาลย์
  อ.นฤมล ช้างบุญมี
  อ.ยงยุทธ ชื่นชีพ
  ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
  อ.รุ่งนภา อดิศรมงคล
  อ.วรภัทร รัตนาพาณิชย์
  อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
  อ.สุนิสา อิทธิชัยโย
  อ.สรียา กาฬสินธุ์
  อ.พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ
  ต่อ 4
  ต่อ 738
  ต่อ 706
  ต่อ 431
  ต่อ 410
  ต่อ 715
  ต่อ 430
  ต่อ 412
  ต่อ 728
  ต่อ 737
  ต่อ 424
  fsoc.law@ku.ac.th
  fsoccwm@ku.ac.th
  fsocnmc@ku.ac.th
  fsocyyc@ku.ac.th
  fsocpmp@ku.ac.th
  fsocrnp@ku.ac.th
  fsocssi@ku.ac.th
  fsocsbi@ku.ac.th
  fsocssi@ku.ac.th
  fsocsyg@ku.ac.th
  fsocprd@ku.ac.th
 • ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
  โทรสาร: 02-942-8432
  Email : fsoc.his@ku.ac.th
 • ธุรการภาควิชาประวัติศาสตร์
  อ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
  อ.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฎฐ์
  อ.ภควุฒิ ทวียศ
  อ.เพ็ญทิพย์ภา ดุลยจินดา
  อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์
  ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
  อ.ธนพงศ์ จิตต์สง่า
  อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา
  อ.สิทธานารถ ศรีโคตร
  ต่อ 3
  ต่อ 423
  ต่อ 805
  ต่อ 438
  ต่อ 724
  ต่อ 427
  ต่อ 719
  ต่อ 804

  fsoc.his@ku.ac.th
  fsocktc@ku.ac.th
  fsocacc@ku.ac.th
  fsocpwt@ku.ac.th
  fsocppd@ku.ac.th
  fsocsyt@ku.ac.th
  fsocskp@ku.ac.th
  fsoctpc@ku.ac.th
  fsocjrj@ku.ac.th
  fsocsns@ku.ac.th

 • ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
  โทรสาร: 02-561-2738
  Email : fsoc.geo@ku.ac.th
 • ธุรการภาควิชาภูมิศาสตร์
  อ.ดร.ชมชิด พรหมสิน
  อ.ชนมณี ทองใบ
  ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
  รศ.สิริกร กาญจนสุนทร
  อ.ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัยต
  รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
  อ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
  รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
  อ.ภาวิณี เพ็งเพชรต
  อ.ดร.สุพรรณิกา โกยสิน
  อ.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
  ต่อ 5
  ต่อ 256
  ต่อ 712
  ต่อ 725
  รต่อ 710,445
  ต่อ 714,448
  ต่อ 713
  ต่อ 425
  ต่อ 447
  รต่อ 422
  ต่อ 266
  ต่อ 259
  fsoc.geo@ku.ac.th
  fsoccci@ku.ac.th
  fsoccnt@ku.ac.th
  fsocptj@ku.ac.th
  fsocptk@ku.ac.th
  fsocmnr@ku.ac.th
  fsocsks@ku.ac.th
  fsocsjc@ku.ac.th
  fsocoss@ku.ac.th
  fsocpnp@ku.ac.th
  fsocskpo@ku.ac.th
  fsoc @ku.ac.th
 • ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
  โทรสาร: 02-942-8579
  Email : fsoc.pub@ku.ac.th
 • ธุรการภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
  รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
  อ.เปรมฤดี บุญตามช่วย
  รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
  อ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค
  อ.ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
  รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ
  รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์
  อ.ไพลิน กิตติเสรีชัย
  รศ.ดร.วัลลภ ลำพาย
  อ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
  อ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
  อ.วริศรา อิ่มพิทักษ์
  ผศ.ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
  ผศ.ศรีรัฐ โกวงศ์
  รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ
  อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์
  อ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง
  อ.ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
  โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
  ต่อ 2
  ต่อ 802
  ต่อ 418
  ต่อ 702
  ต่อ 711
  ต่อ 705
  ต่อ 740
  ต่อ 806
  ต่อ 704,441
  ต่อ 708
  ต่อ 811
  ต่อ 428
  ต่อ 429
  ต่อ 453
  ต่อ 711
  ต่อ 715
  ต่อ 437
  ต่อ 421
  ต่อ 806
  ต่อ 807
  ต่อ 419
  ต่อ 505
  fsoc.pub@ku.ac.th
  fsockvw@ku.ac.th
  fsocjtk@ku.ac.th
  fsoccca@ku.ac.th
  fsocpdb@ku.ac.th
  fsocnyn@ku.ac.th
  fsocppb@ku.ac.th
  fsocpdc@ku.ac.th
  fsocmnn@ku.ac.th
  fsocvrc@ku.ac.th
  fsocplkc@ku.ac.th
  fsocwll@ku.ac.th
  fsocwcp@ku.ac.th
  fsocsrn@ku.ac.th
  fsocvri@ku.ac.th
  fsoclts@ku.ac.th
  fsocsrg@ku.ac.th
  fsocskw@ku.ac.th
  fsockls@ku.ac.th
  fsocknc@ku.ac.th
  fsocong@ku.ac.th
  สายตรง 02-942-8685
 • ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
  โทรสาร: 02-561-2738, 02-942-8430
  Email : fsoc.saa@ku.ac.th
 • ห้องหัวหน้าภาควิชา
  ธุรการภาควิชา
  อ.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
  อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
  อ.ธนารดี คำยา
  อ.ธีราพร ทวีธรรมเจริญ
  อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์
  อ.วัชรี บุญวิทยา
  ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
  อ.ภัทรพรรณ ทำดี
  ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์
  อ.อริสา สุขสม
  ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
  อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์
  อ.อมต จันทรังษี
  โทรสารภาควิชา
  ห้องบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาประยุกต์
  ต่อ 403
  ต่อ 6
  ต่อ 434
  ต่อ 433
  ต่อ 727
  ต่อ 436
  ต่อ 435
  ต่อ 731
  ต่อ 722
  ต่อ 432
  ต่อ 429
  ต่อ 734
  ต่อ 703
  ต่อ 402
  ต่อ 741
  ต่อ 6
  ต่อ 102

  fsoc.saa@ku.ac.th
  fsockdc@ku.ac.th
  fsoccha@ku.ac.th
  fsoctdk@ku.ac.th
  fsoctrp@ku.ac.th
  fsocprn@ku.ac.th
  fsocwrb@ku.ac.th
  fsocptks@ku.ac.th
  fsocppl@ku.ac.th
  fsocwcw@ku.ac.th
  fsocass@ku.ac.th
  fsocstn@ku.ac.th
  fsocaks@ku.ac.th
  fsocatj@ku.ac.th

 • ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
  โทรสาร: 02-561-2738, 02-942-8430
  Email : fsoc@ku.ac.th
 • สาขาพัฒนสังคมศาสตร์
  สาขาการจัดการความขัดแย้ง
  ศูนย์บริการสื่อ ชั้น 2 อาคาร 1
  ห้องควบคุมอุปกรณ์โสตฯ อาคาร 3
  ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 1
  ห้องพักผู้ทรงคุณวุฒิ
  ดาดฟ้าอาคาร 1
  สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
  ต่อ 501
  ต่อ 508
  ต่อ 201
  ต่อ 201
  ต่อ 202
  ต่อ 203
  ต่อ 8  สายตรง 02-942-8768, 1669
 • สาขาพัฒนาสังคม สายนอก 02-579-1546 สายในมหาวิทยาลัย 1570
 • นายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
  นายสานิต ฤทธิ์มนตรี
  น.ส.ปาลิดา ข่มอาวุธ
  น.ส.รองใจ กำเหนิดผล
  นายนรากฤช บุญสนอง
  น.ส.ณัฐสุภรณ์ เตียวเพชรภัสกร
  นายสมควร ยืนยาว
  นายจักรพันธ์ อินทรโชติ
  นางดุจเดือน โคคำ
  น.ส.บุญเริง สว่างเวียง
  น.ส.ครองจิต อิทธิกุล
  นายนภสินธุ์ เทียนทอง
  ต่อ 209
  ต่อ 222
  ต่อ 101
  ต่อ 104
  ต่อ 204
  ต่อ 213
  ต่อ 216
  ต่อ 216
  ต่อ 102
  ต่อ 102
  ต่อ 212
  ต่อ 216
  fgracrw@ku.ac.th
  fgrasnr@ku.ac.th
  fgrajwk@ku.ac.th
  fgrarjk@ku.ac.th
  fgraynb@ku.ac.th
  fgranpt@ku.ac.th
  fgrasky@ku.ac.th
  fgrajpi@ku.ac.th
  fgraddk@ku.ac.th
  fgra@ku.ac.th
  fgra@ku.ac.th
  fgranst@ku.ac.th