เลือกหน้า

วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

ในปี 2566 คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้นำการบูรณาการศาสตร์ทางสังคม เพื่อพัฒนาคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน

พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางสังคมศาสตร์

2. ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกทางสังคม

3. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีมาตรฐานสู่ระดับสากล

4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาสตร์

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ

ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

ค่านิยมของคณะสังคมศาสตร์ (Values)

Sustainability : พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน
Orientation : รู้จักปรับตัวอย่างเหมาะสม
Community : มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน
Integration : ประสาน เชื่อมโยง ร่วมมืออย่างบูรณาการ
Diversity : รอบรู้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์

ThaiThai EnglishEnglish