เลือกหน้า

วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

ในปี 2566 คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้นำการบูรณาการศาสตร์ทางสังคม เพื่อพัฒนาคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน

พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตสำนึกทางสังคม
2. พัฒนาหลักสูตรด้านการบูรณาการศาสตร์ทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีมาตรฐานสู่สากล
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
5. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพระดับสากล
6. พัฒนากลไกและกระบวนการในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
7. สร้างความผูกพันของบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ต่อองค์กร
8. พัฒนากลไกการบริหารงาน การบริหารบุคลากร และการบริหารงบประมาณให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาล
9. พัฒนาระบบ Digital platform เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม

ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

ค่านิยมของคณะสังคมศาสตร์ (Values)

Sustainability : พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน
Orientation : รู้จักปรับตัวอย่างเหมาะสม
Community : มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน
Integration : ประสาน เชื่อมโยง ร่วมมืออย่างบูรณาการ
Diversity : รอบรู้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์