เลือกหน้า

0

ข้าราชการ

0

พนักงาน ม.ก.

0

ลูกจ้าง

0

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำสังกัดหน่วยงานทั้งหมด

สังกัดหน่วยงาน/ภาควิชาข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ เปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยลัย เงินรายได้สังกัดสำนักงานเลขานุการพนักงานมหาวิทยลัย เงินรายได้สังกัดภาควิชาพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้โครงการภาคพิเศษ
วิชาการสนับสนุนและช่วยวิชาการวิชาการสนับสนุนและช่วยวิชาการวิชาการสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการ1813422430
โครงการภาคพิเศษ
จิตวิทยา1135
นิติศาสตร์1101
ประวัติศาสตร์81
ภูมิศาสตร์74
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์51131
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา122
รวม7161814134224330
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
จำแนกตามภาควิชา ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา

สังกัดภาควิชาตำแหน่งทางวิชาการจำแนกตามคุณวุฒิข้าราชการจำแนกตามคุณวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อ.ผศ.รศ.ศ.รวมตรีโทเอกตรีโทเอก
จิตวิทยา1081191711
นิติศาสตร์10111110
ประวัติศาสตร์71853
ภูมิศาสตร์614111456
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาษตร์7661968
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา86149
รวม49221182163837
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา

สังกัดภาควิชา/หน่วยงานตำแหน่งทางวิชาการจำแนกคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
อ.ผศ.รศ.ศ.รวมตรีโทเอก
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต2211
สาขาพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ)
รวม2211
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

ตารางแสดงตำแหน่ง คุณวุฒิ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยทางวิชาการ

ตำแหน่งบุคลากรข้าราชการจำแนกตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยจำแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป734
นักวิชาการศึกษา633
นักวิชาการเงินและบัญชี211
นักวิชาการพัศดุ11
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา11
บุคลากร22
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน22
นักวิชาการคอมพิวเตอร์11
รวม11211110
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

ตารางแสดงการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ

ภาควิชาจำนวนบุคลากรทั้งหมดลาศึกษาต่อบุคลากรที่ปฎิบัติงาน
ข้าราชการพนักงาน ม.ก.รวมข้าราชการพนักงาน ม.ก.รวม
จิตวิทยา1171818
นิติศาสตร์11011338
ประวัติศาสตร์88226
ภูมิศาสตร์99118
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์5131818
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา14142212
รวม771787771
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553