เลือกหน้า

คณะผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง

คณบดี

การดำรงตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2561 – ปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-9999-999

E-main : fsocngm@ku.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประจำคณะ

อ.ดร. นรุตม์ พรประสิทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ประจำคณะ

โครงสร้างการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์