เลือกหน้า
15

หลักสูตร

1000

นิสิตปีการศึกษา 2564

100

โครงการวิจัย

900

บัณฑิตปีการศึกษา 2563

คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University

” ในปี 2566 คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้นำการบูรณาการ
ศาสตร์ทางสังคม เพื่อพัฒนาคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน”

คณะสังคมศาสตร์
มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้

1. ให้การศึกษาด้านต่างๆ
ในสายสังคมศาสตร์แก่นิสิต
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ผลิตนักวิชาการ
และนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ แก่ประเทศ

3. ทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์
โดยเน้นการพัฒนาชนบทและการเกษตร

4. ให้บริการด้านการศึกษา
และการวิจัยทางสังคมศาสตร์แก่ชุมชน

วิสัยทัศน์
ของคณะสังคมศาสตร์

“ในปี 2566 คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้นำการบูรณาการ
ศาสตร์ทางสังคม เพื่อพัฒนาคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน”

ปณิธาน
ของคณะสังคมศาสตร์

“พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม”

คณะสังคมศาสตร์ แบ่งการสอนเป็น 3 ระดับ

– ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รวม 7 หลักสูตร
– ปริญญาโท 9 หลักสูตร
– ปริญญาเอก 1 หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ ให้มากกว่าความรู้

        การเรียนเพื่อศึกษาโลกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์  หน่วยสังคมต่างๆ ของมนุษย์ รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ การหาความรู้และความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆ ในสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ และสิ่งที่เกิดขึ้นทางสังคม ว่ามีความเป็นไปยังไงและส่งผลต่ออะไรบ้าง และจะทำอย่างไรให้สังคมมีสิ่งที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมได้ต่อไปในอนาคต

“มากกว่าความรู้​ คือความงดงาม​ของจิตใจ”

เรียนกับเรา คณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนน้องๆ ที่จบ ม. 6 แล้ว ยังไม่มีที่เรียน หรือผู้ที่มีใจรัก
มาสมัครเรียนกับเรา คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
เพื่อเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ ทั้งด้านทางสังคม รวมถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางสังคม
รับรองว่า นักศึกษาทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้ทั้งหมด ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน

สอบถามรายละเอียดเวลาการสมัครหรือสอบถามด้านอื่นๆ ได้ทาง ลิ้งค์นี้

สายตรงคณบดี

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ทุกคนมีแต่ความสุข ความก้าวหน้า ความเจริญ และโชคดีตลอดปีค่ะ

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
คณบดี คณะสังคมศาสตร์

หน่วยงานภาควิชา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์ทั้งหมด

029768