แบบฟอร์มด้านการบริหารงานบุคคล

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)

แบบใบลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว (พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบ/รายได้)

แบบใบลาพักผ่อน 

แบบใบขอยกเลิกใบลา

แบบใบลาไปต่างประเทศ

แบบใบลาออกจากราชการ

แบบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

แบบใบลาอุปสมบท

แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

แบบใบลาเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกหรือระดมพล

แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

แบบใบรับรองเพื่อสมัครงาน

แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้

แบบขอพระราชทานนำ้อาบศพและพระราชทานเพลิงศพ

แบบขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

แบบขอใช้บริการสถานพยาบาล มก.

เทมเพลทบันทึกข้อความภายใน (รูปแบบ ม.ในกำกับ)

เทมเพลทหนังสือภายนอก (รูปแบบ ม.ในกำกับ)

เทมเพลทประกาศ (รูปแบบ ม.ในกำกับ)

เทมเพลทคำสั่ง (รูปแบบ ม.ในกำกับ)

ดาวน์โหลด Font แห่งชาติ

แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม

แบบขอทุนศึกษาต่อในประเทศ

แบบขอรับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยฯ

แบบขอรับทุนการเขียนตำราทางวิชาการ

แบบขอรับทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารต่างประเทศ

แบบเสนอโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆจาก Webpage ของกองการเจ้าหน้าที่ มก.