เลือกหน้า
แบบฟอร์มด้านการบริหาร งานบุคคล

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)

แบบใบลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบขอยกเลิกใบลา

แบบใบลาไปต่างประเทศ

แบบใบลาออกจากราชการ

แบบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

แบบใบลาอุปสมบท

แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

แบบใบลาเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกหรือระดมพล

แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

แบบใบรับรองเพื่อสมัครงาน

แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้

แบบขอพระราชทานน้ำอาบศพและพระราชทานเพลิงศพ

แบบขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

แบบขอใช้บริการสถานพยาบาล มก.

เทมเพลทบันทึกข้อความภายใน (รูปแบบ ม.ในกำกับ)

เทมเพลทหนังสือภายนอก (รูปแบบ ม.ในกำกับ)

เทมเพลทประกาศ (รูปแบบ ม.ในกำกับ)

เทมเพลทคำสั่ง (รูปแบบ ม.ในกำกับ)

แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม

แบบขอทุนศึกษาต่อในประเทศ

แบบขอรับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยฯ

แบบขอรับทุนการเขียนตำราทางวิชาการ

แบบขอรับทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารต่างประเทศ

แบบเสนอโครงการวิจัย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆจาก Webpage ของกองการเจ้าหน้าที่ มก.

แบบฟอร์มการใช้บริการ ของหน่วยงานต่างๆของ มก.
ระเบียบ/ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของคณะ

 

เอกสารแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการสื่อสารองค์กร

กรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการพัฒนาระบบ

กรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

กรรมการพัฒนากายภาพ

กรรมการประกันคุณภาพ

กรรมการบริหารบุคคล

กรรมการบริหารจัดการร้านค้าภายใน

กรรมการบริหารเงินรายได้

กรรมการนโยบายและแผน

กรรมการจัดการพลังงาน

กรรมการจัดการความปลอดภัย

กรรมการกองทุน

 

อัตราค่าเบี้ยประชุม โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการความขัดแย้ง

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาชุมชน

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาชุมชน ฉบับที่ 2

ตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาชุมชน ฉบับที่ 3

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาชุมชน ฉบับที่ 4

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาพัฒนสังคมศาสตร์

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาพัฒนาสังคม

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ (ราชบุรี)
 

อัตราค่าเบี้ยประชุม โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์
 

อัตราค่าธรรมเนียมนิสิต ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการความขัดแย้ง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการความขัดแย้ง (ฉบับที่ 2)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยาชุมชน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาพัฒนสังคมศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาพัฒนาสังคม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ (กทม)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ (กทม) ฉบับที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ (ราชบุรี)
 

อัตราค่าธรรมเนียมนิสิต ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขารัฐศาสตร์ ฉบับที่ 2

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขาจิตวิทยา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขานิติศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โครงการปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) สาขาภูมิศาสตร์