เลือกหน้า

หลักสูตรและภาควิชา

คณะสังคมศาสตร์ ทำการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รวม 7 หลักสูตร ปริญญาโท 9 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร (จากฐานข้อมูลของ ม.ก.)ได้แก่

หลักสูตรสาขาวิชารายละเอียดเนื้อหารายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยามี 4 สาขา ได้แก่
– จิตวิทยาพัฒนาการ
– จิตวิทยาคลินิค
– จิตวิทยาชุมชน
– จิตวิทยาอุตสาหกรรม
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ (ภาคปกติ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรบัณฑิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(ภาคพิเศษ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคปกติ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
นิติศาสตรบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มี 4 สาขา ได้แก่
– การปกครอง
– บริหารรัฐกิจ
– บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

หลักสูตรปริญญาโท 9 หลักสูตร (จากฐานข้อมูลของ ม.ก.)ได้แก่

หลักสูตรสาขาวิชารายละเอียดเนื้อหารายวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาชุมชน
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา
(ปิดหลักสูตรชั่วคราว)

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์
(ปิดหลักสูตรชั่วคราว)

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสังคมวิทยาประยุกต์(ภาคปกติ)
คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์
(ปิดหลักสูตรชั่วคราว)

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนสังคมศาสตร์
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาสังคม
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการความขัดแย้ง(ภาคพิเศษ)
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์มี 4 สาขา ประกอบด้วย
– การปกครอง
– บริหารรัฐกิจ
– บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ/ราชบุรี)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก website ของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553