เลือกหน้า
แผนปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์^^

(เอกสารปรับปรุง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.28 น.)รายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรม“โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”(รุ่นที่ 1)วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์...
แผนปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

ThaiThai EnglishEnglish