เลือกหน้า

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผลนักวิชาการศึกษา  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผลบรรณารักษ์  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศขยายเวลารับสมัคร (สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน หรือสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทดสอบจิตวิทยา (จิตคลินิก-จิตชุมชน)  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-561-3480 ต่อ 304,330 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
ThaiThai EnglishEnglish