เลือกหน้า

คณะผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง

คณบดี

การดำรงตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2561 – ปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-9999-999

E-main : test@gmail.com

รองคณบดี

รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.สุนิสา เบาเออร์

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เลขานุการประจำคณะ

ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล

เลขานุการประจำคณะ

กรรมการประจำคณะ
ประเภท ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์วริศรา อิ่มพิทักษ์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

กรรมการประจำคณะ
ประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.พวงเพชร สุรัตนกวีกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผศ.อัมพร สุคันธวณิช

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก