เลือกหน้า

[ธันวาคม 2563]

วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ (Vision)

  “ในปี 2566 คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้นำการบูรณาการศาสตร์ทางสังคม

เพื่อพัฒนาคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน”

ThaiThai EnglishEnglish