เลือกหน้า

(เอกสารปรับปรุง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.28 น.)
รายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรม
“โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
(รุ่นที่ 1)
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หมายเหตุ: ผู้สมัครโปรดตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัย
โปรดติดต่อ คุณกมลนิตย์ ฝ่ายวิจัย โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ 222 อีเมล์ sockuresearch@gmail.com

ลำดับ รายชื่อภาษาไทย รายชื่อภาษาอังกฤษ

 1. เกวลิน ศีลพิพัฒน์ Kevalin Silphiphat
 2. พนมพร พุ่มจันทร์ Panomporn Phoomchan
 3. วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ Wichien Prechathamwong
 4. อรพิน สถิรมน Orapin Stiramon
 5. กฏชกร บุนนาค Kotchakorn Bunnak
 6. กนกพร จิ๋วสกุล Kanokporn Jewsakul
 7. กนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์ Kanoklak Apichaisawat
 8. กนกวรรณ สาระโท Kanokwan Saratho
 9. กฤตภาส เนื่องดิถี Kittapas Nueangdithee
 10. กัญญา เสี่ยงสาย Kanya Siangsaiy
 11. กัญญาวีร์ศิลสมิต Kanyawee Silsmit
 12. กันตภณ บุรพพงษานนท์ Kantapon Burapapongsanon
 13. กาญจนา ดีหมัด Kanchana Deemad
 14. กาญจนา ทิพชรา Kanjana Thipchara
 15. การิยะ วิเชียร Kariya Wichain
 16. กิตติกานต์ ศรียา Kittikarn Sriya
 17. กิตตินันท์รั้วประเสริฐ Kittinan Ruaprasert
 18. เกษณี ปลิดดอก Kadsanee Pliddok
 19. ขนิษฐา แก้วพวง Khanittha Kaewpuang20. คณิน คุ้มทองอิน Kanin Kumthongin
 20. จรรยารักษ์ส าเร็จงาน Chanyarak Samretngan
 21. จันทกานต์ จักรกาญจน์ Jantakan Jakkan
 22. จามจุรีนินดอนหวาย Jamjuree Nindonhwai
 23. จิตรา อยู่ผ่อง Jittra Yoopong
 24. จิรยุทธ์ ชัชรินทร์กุล Jirayut Chatcharinkul
 25. จิราพัชร สุวรรณพันธ์ Jirapat Suwannapan
 26. จุฬาลักษณ์ เศวตทวี Julalak Savetthavee
 27. ชนนิกานต์โชติญาณนนท์ Chonnikarn Chotiyannon
 28. ชนารัตน์ นิ่มชื่น Chanarat nimchuen
 29. ชนินทร์เอกพิทักษ์กุล Chanin Ekphithakkul
 30. ชนิภรณ์ นาทอง Chaniporn Nathong
 31. ชลหทัย ศรีหว้าสระสม Cholhathai Sriwasasom
 32. ชิษณุ ปิติจารุวิเศษ Chisanu Piticharuwiset
 33. ฐิติณัฐ โพธิปักษ์ Thitinut Bhodthipoks
 34. ณหทัย นัยรัตน์ Nahathai Naiyarat
 35. ณัฏฐกานต์ เสนค าสอน Natthakan Senkumsorn
 36. ณัฏฐณิชา บ ารุง Nadthanicha Bumrung
 37. ณัฐกิตติ์สุขศรีนวล Nattakit Suksrinual
 38. ณัฐฌา ชื่นชม Natcha Chuenchom
 39. ณัฐณิชา จันทร์เรือง Natnicha Chanruang
 40. ณัฐดนัย พัฒนานุพงษ์ Natdanai Pattananupong
 41. ณัฐภา คงวงศ์วาลย์ Nattapa Kongvongwan
 42. ณัฐมน ตะริดโน Nutthamon Taridno
 43. ณัฐวัตร เธียรสิริ Nutthawath Thiensiri
 44. ดนัยภัทร นิโกรธา Danaiphat Nikrotha
 45. ดรัณภพ เลียดประถม Daranpop Liadprathom
 46. ตวัน ประทุมสุวรรณ Tawan Pratoomsuwan
 47. ทนงศักดิ์ มีรัตน์ Tanongsak Meerat49. ธนบดี พัสนา Thanabodee Passana
 48. ธนรัตน์เข็มกลัด Thanarat Khemklad
 49. ธนัญญา วรรณยิ่ง Thananya Wannaying
 50. ธยานนท์ นาคกล่อม Thayanon Nakklom
 51. ธัญชนก เปียตี้ Thanchanok Piatee
 52. ธัญญรัตน์นาคแดด Thanyarat Nakdad
 53. ธัญรัศม์ ทองสุข Thunyaras Thongsook
 54. นพเก้า ฉันทสิริกุล Nopakao Chantasirikul
 55. นฤมล หนูบ้านเกาะ Narumon Noobankho
 56. นัชชา จิตรสมบูรณ์ Natcha Jitsomboon
 57. นันท์ธิดา จั่นเพชร์ Nantida Chanpetch
 58. นาฏภิญญา ศรัณยนิติกุล Nartpinya Saranyanitikul
 59. นิธิกร ธีระด ารงตระกูล Nithikorn Teradamrongtagoon
 60. นิธิวดี เย็นวิชัย Nithiwadee Yenwichai
 61. นิธิศ ทองจีน Nitid Thongjeen
 62. นีรภา ผิวจันทร์ Nirapha Phiochan
 63. นุชจรีย์ น้อยวานิช Nuchjaree Noiwanich
 64. บุณยนุช หยงสตาร์ Bunyanuch Yongstar
 65. บุศรินทร์ เรืองรุก Bussarin Ruangruk
 66. เบญจภรณ์ จ าสนอง Benjaporn Jumsanong
 67. เบญจมาภรณ์จันทนา Benjamaphorn Chantana
 68. เบญญา นิติไกรนนท์ Benya nitikrainon
 69. ปกรณ์รัตนทรัพย์ศิริ Pakorn Rattanasubsiri
 70. ปภัสรา กองรัตน์ Papatsara Kongrat
 71. ปรเมศวร์ พิทยเจริญวงศ์ Poramate Pitayacharoenwong
 72. ปิยวรรณ วงค์รอด Piyawan Wongrot
 73. ปิยะนุช บังเอิญ Piyanut bangoen
 74. ปิยะพร ผลพิทักษ์กุล Piyaporn Pholphitakkul
 75. ปุญญภัทร บุญขวัญ Poonyaphat Boonkwan78. ปุณณภา โชติชินเชาว์ Punnapa Chotichinchoaw
 76. พงศกร เลี้ยววัฒนาสกุล Pongsakorn Leawwattanasakul
 77. พลพจน์ลิเอกวรรณเจริญ Polpoj Liakwancharoe
 78. พศวีร์ยิ้มหนองโพ Possawee Yimnongpho
 79. พัชรนันท์ ชาติวัฒนสุคนธ์ Patcharanun Chatwattanasukon
 80. พัชรพร จิรแพศยสุข Phatcharaporn Jirapeatsayasuk
 81. พัชรวิภา ศิรินทร์วงค์ Patcharawipa Sirinwong
 82. พัชราภรณ์ อิ่มจิตร Patcharaporn Imjit
 83. พันธุ์เพชร์ โพธิ์พูนศักดิ์ Phunpetch Phopoonsak
 84. พิจิตรา รัตนาภรณ์ Pijittra Ratanaporn
 85. พิชญาณัฎฐ์ฐิติธรรมสรณ์ Pitchayanat Thitithamasorn
 86. พิมพ์ชนก ชนะบุญ Pimchanok Chanaboon
 87. พิมศิริศิริมงคล Pimsiri Sirimongkol
 88. พิศมัย เกิดแสง Pissamai Kerdsang
 89. ไพรัตน์ ยิ่งยง Phairat Yingyong
 90. ภราดา โชติกุล Parada Chotikul
 91. ภัคภิญญา พรมหมื่นไวย์ Pakpinya Prommunvai
 92. ภัสสร ทองศรี Naphatsorn Thongsri
 93. ภิญญาดา เงียวชัยภูมิ Pinyada Ngiewchaiyaphum
 94. ภิตติมาต์ตะปานนท์ Pittima Tapanon
 95. ภูมิภัทร วีระเดชากุล Bhumiphat Weeradaechakul
 96. ภูมิรัตน์ มีลักษณะ Poomrat Meelaksana
 97. มงคล เกษสุนทร Mongkhon Keadsuntorn
 98. มณีนุช ทิมทอง Maneenuch Thimthong
 99. มัฆริณทร์ภูสวัสดิ์เจริญ Makkharin Pusawatcharoen
 100. มัยพิราภา ตุ้มทอง Maipirapa Toomtong
 101. มาติกา โภชฌงค์ Matika Podchong
 102. มุกตาภา ศศิขัณฑ์ Muktapa Sasikhant
 103. เมธาวีเอี่ยมประเสริฐ Maythawee Aiemprasert107. เมลดา สหเมธาพร Melada Sahamathaporn
 104. ยูธิกา ด่านภู่วงศ์ Yutika Danphuwong
 105. รณพร วงค์บุรุษ Ronnaporn Vongburut
 106. รภัส บุญวานิช Rabhas Boonwanich
 107. รื่นฤดี โอชนานนท์ Ruenruedee Ochananont
 108. รุจิเรศ เกียรติสุด Rujiret Kiatisut
 109. ลลิตยา นานอก Lalitaya Nanok
 110. ลลิตา พานทอง Lalita Panthong
 111. ลักษณ์ศิณา เสนป่าหมุ้น Laksina Senpamun
 112. วรรณนิภา สง่าเม่น Wannipa Sangamen
 113. วรารัฐ จงประโคน Wararat Jongprako
 114. วไลลักษณ์ซ่อมจันทึก Valailak Choamjuntuk
 115. วัชราภรณ์ นาคพลั้ง Watcharaporn Nakplung
 116. วันทนีย์ คงทัด Wantanee Kongtad
 117. วิชญ์วิสิฐ พรหมดา Witwisit Brahmada
 118. วิภาภรณ์บุญเทียม Wiphapron Boonthiem
 119. วิระยา ชูงาน Wiraya Chungan
 120. วีรวรรณ เทพธรรม Weerawan Teptham
 121. เวธกา งามเกาะ Wetaka Ngamkoh
 122. เวฬุรีย์โชติกิจนุสรณ์ Weluree Chotkijnusorn
 123. ศรอุษา ฉิมเพ็ชร Sornusa Chimphet
 124. ศศินา ประสพนิล Sasina Prasopnil
 125. ศิริญาพร ตระกานโภคา Siriyaporn Trakanpoka
 126. ศีรดา ตระกูลพรายงาม Sirada Trakulprayngam
 127. ศุขธัช ช านาญกิจ Sukkatuch Chumnankij
 128. ศุภกร ศรีหมอกอุ่น Supakorn Srimorkun
 129. สมัชญ์นิธิยะศาสตริญ Smach Nitiyasattarin
 130. สรัญญา จันทร์พา Saranya Chanpa
 131. สริตา สุตสุนทร Sarita Sutasuntorn136. สรินนา สังข์พยุง Sarinna Sunkphayung
 132. ศรีรัฐ โกวงศ์ Srirath Gohwong
 133. สาวิตรี สุขผอม Sawitree Sookphom
 134. สุชาวดีมิตรศิริวัฒน Suchawadee Mitsiriwatthan
 135. สุดารัตน์เหมศิริรัตน์ Sudarat hemsirirat
 136. สุทธิกานต์ ศุภกลาป Suttikan Supakalap
 137. สุธีรา วรรณภพ Suteera Wannaphop
 138. สุพัตรา ค าสาน Supattra Khamsan
 139. สุภาพร ธรรมประโคน Suphaphorn Tumprakon
 140. สุภาวรรณ มากล้น Supawan Maklon
 141. สุรชัย ทิพย์น้อยสง่า Surachai Tipnoysa-nga
 142. สุวรรณา นวลน้อย Suwanna Nuannoy
 143. เสาวลักษณ์ชูตรัง Saowaluk chutrang
 144. โสภิตา ศรีลา Sophita Srila
 145. หทัยชนก ธาระพุทธ Hathaichanok Taraphut
 146. อทิตยา เล็กประทุม Athitaya Lekpratum
 147. อทิตา พรหมสุนทร Atita Promsoontron
 148. อรทัย อริยะโภคะกุล Oratai Ariyaphokakul
 149. อสมาภรณ์ ศุทธางกูร Asamaporn Sutthangkoon
 150. อัญฌิรา ผลนิมิตรสกุล Anchira Phonnimitsakul
 151. อาทิตยา ใจยิ้ม Artittaya Jaiyim
 152. อิทธิโชติเรืองเนตร Ittichot Ruangnate
 153. อินทัช มอบนรินทร์ Intouch Mobnarin
 154. อิษฎา เกตุสุวรรณ Itsada Ketsuwan
 155. อุษณี ปานโส๊ะ Ussanee Pansh(เอกสารปรับปรุง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.28 น.)
  รายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรม
  “โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  (รุ่นที่ 2)
  วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หมายเหตุ: ผู้สมัครโปรดตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัย
  โปรดติดต่อ คุณกมลนิตย์ ฝ่ายวิจัย โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ 222 อีเมล์ sockuresearch@gmail.com
  ล าดับ รายชื่อภาษาไทย รายชื่อภาษาอังกฤษ
 156. กณิกนันต์ แสงมหาชัย Kaniknan Sangmahachai
 157. กนิษฐา ชิตช่าง Kanitha Chitchang
 158. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล Kangsadan Chaowatthanakun
 159. กิ่งกนก ชวลิตธ ารง Kingkanok Chawalitthomrong
 160. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ Kovit Wongsurawat
 161. จุฑาทิพ คล้ายทับทิม Juthatip Klaitabtim
 162. จุฑารัตน์ จิตโสภา Chutarat Chitsopa
 163. เฉลิมขวัญ สิงห์วี Chalermkwan Singhwee
 164. ชมชิด พรหมสิน chomchid Phromsin
 165. ชลิตา บัณฑุวงศ์ Chalita Bundhuwong
 166. ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์ Chutipong Romsonthi
 167. ณัฐวีณ์ บุนนาค Nadhawee Bunnag
 168. ถวัลย์ เนียมทรัพย์ Thawan Nieamsup
 169. ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ Thanarat Songsomboon
 170. ธีรพัฒน์วงศ์คุ้มสิน Theerapat Wongkumsin
 171. ธีราพร ทองปัญญา Teeraporn Thongpanya
 172. ธีราพร ชื่นพี Theeraporn Chuenpee
 173. นฤมล เพ็ชรทิพย์ Narumol Petchthip
 174. นิตยา เงินประเสริฐศรี Nitaya Ngernprasertsri20. นุชประวีณ์ลิขิตศรัณย์ Nuchpravee Likitsarun
 175. ปุรินทร์ นาคสิงห์ Purin Naksing
 176. เปรมฤดี เพ็ชรกูล Premruedee Petgoon
 177. พรทิพย์ลิ้มฬหะพันธ์ Ponthip limlahapun
 178. พรพรรณ เหมะพันธุ์ Pornphan Hemaphan
 179. พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ Pungtip Kerdsap
 180. พันธ์ทิพย์ จงโกรย Puntip Jongkroy
 181. ไพลิน กิตติเสรีชัย Pailin Kittisereechai
 182. ภิรดา ชัยรัตน์ Pirada Chairatana
 183. ยุทธศักดิ์ คนบุญ Yuttasak Konboon
 184. รุ่งนภา อดิศรมงคล Rungnapa Adisornmongkon
 185. ลดาวัลย์ ไข่ค า Ladawan Khaikham
 186. ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต Lalita Niphitprasart Soonthorvipart
 187. วรภัทร รัตนาพาณิชย์ Warapat Ratanapanich
 188. วริศรา อิ่มพิทักษ์ Varisara Impithuksa
 189. วัชรินทร์ ชาญศิลป์ Vacharin Chansilp
 190. วัชรี บุญวิทยา Watcharee Boonwittaya
 191. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ Wanlop Rathachatranon
 192. ศาสตรินทร์ ตันสุน Sarttarin Tansoon
 193. ศุภกาญจน์พงศ์ยี่หล้า Suppakarn Pongyelar
 194. เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ Setthabut Ittithumwinit
 195. สมเกียรติ วันทะนะ Somkiat Wanthana
 196. สรียา กาฬสินธุ์ Sareeya Galasintu
 197. สิริกร กาญจสุนทร Sirikorn Kanjanasuntorn
 198. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ Sujittra Charoenhirunyingyos
 199. สุนิสา อิทธิชัยโย Sunisa Ittichaiyo
 200. อภิชา ชุติพงศ์พิสิฎฐ์ Apicha Chutipongpisit
 201. อภินันท์ จุลดิษฐ์ Apinan julladit
 202. อรนัดดา ชิณศรี Oranutda Chinnasri49. อรนันท์ กลันทปุระ Oranan Kalantapura
 203. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ Uea-anut. Tanomwong
 204. กมลนิตย์ ลิมปรังษี Kamonnit Limparangsri
 205. ชุติมน ศรีนวกะตระกูล Chutimon Srinavakatrakul
 206. ทวิกา อินสอน Thawika Insorn
 207. ปัญญา พราหมณ์แก้ว Panya Parmkaew
 208. กมลวรรณ รอถ้า Kamonwan Rotha
 209. กฤตพร สุขสาย Krittaporn Suksai
 210. กุลระวี สุขีโมกข์ Kunravee Sukhimoke
 211. กุลวดี เมธานุชิต Kulwadee Methanuchit
 212. จิรภัทร แสงจันทร์ Jirapat Sangchan
 213. เจษฎา ภคะธนสมบัติ Jesda Phakathanasombat
 214. ชญานิษฐ์ เงินดี Chayanid Ngearndee
 215. ณัฐชุลีเฟื่องฟูชัชวาล Natchulee Fuengfuchatchawal
 216. ณัฐมล จันทร์มณี Nuttamol Janmanee
 217. ทัศฆัมภรณ์ ทองกิ้ม Tasskamporn Thongkim
 218. ธนวินท์ พันธุ์รัตน์ Thanawin Punrut
 219. ธนัชพร สุทธิศันสนีย์ Thanatporn Suthisansanee
 220. ธัณญภรณ์สืบศิริวิริยะกุล Tanyaporn Suebsiriwiriyakul
 221. ปอยหลวง ตันติพิสุทธิ์ Poyluang Tantipusuit
 222. ปาลิดา วงษ์ทองทิว Palida wongtongthew
 223. ปิยาภรณ์บุญประเสริฐ Piyabhorn Boonprasert
 224. พระกิตติภูมิต่ายชาวนา Kittiphum Taychaona
 225. พระครูสังฆรักษ์กิจฏิชัย โพธิ์จาด Kittichai Phojad
 226. พระใหม่ เพ็ญบุญ Mai Penboon
 227. พัชร์สิตา อภิศาสวัตวงศ์ Patsitar Apisasawatwong
 228. พิชญ์สินีธนะเพิ่มพูล Pitsinee Dhanapermpool
 229. ภณิตา ชวภัทรธนากุล Panita Chavapattanakul
 230. ภัทรานิษฐ์สวัสดิ์พรปิติ Pattranit Sawadpornpiti78. วรรณภรณ์ เลาะวิธี Wannaporn Lohwithee
 231. วริศรา ควรชัยตระกูล Varisara Kuanchaitragool
 232. วลัยลักษณ์ ตรีหิรัญ Walailuk Tihiran
 233. วันนิวัต เต็งสุวรรณ Wanniwat Tengsuwan
 234. วิยะดา วรานนท์วนิช Wiyada Waranonwanich
 235. วิรัชต์ตา ปานดิษฐ Wiratta Pandit
 236. วีรยาภัทร ศิริเวช Weerayaphat Siriwetch
 237. สพล วรรณดิลก Sapol Wannadilok
 238. สโรชิณีย์ ศรีสุวรรณ Sarochinee Srisuwan
 239. สุจิตตรี สุขมาก Suchittri Sukmak
 240. สุชญา ขจรโชติพงศ์ Suchaya kajonchotiphong
 241. สุภาพร กมลฉ่ า Supaporn Kamolchum
 242. สุภาเศรษฐ์ หมวดทอง Supasate Muadtong
 243. อาทิตติยา มาพุ่ม Athittiya Mapum
 244. ไอริน โรจน์รักษ์ Irin Rotra

ดาวน์โหลด