เลือกหน้า

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ผลประกาศการซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,627.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้มีหนังสือที่ อว 6501.1407/058 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 3,627.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ไอมีดี เทคโน เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอ ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,624.30 บาท (สามพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ThaiThai EnglishEnglish