เลือกหน้า

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ขั้น 5 อาคาร 3

คณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บี คอนเซ็ปต์ ขั้วติ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง คำจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ThaiThai EnglishEnglish