เลือกหน้า
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จนท.บริหารงานทั่วไป
☎️ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร:
02-561-3480 ต่อ 304,330
หน่วยการเจ้าหน้าที่
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ในวันเเละเวลาราชการเท่านั้น)