เลือกหน้า

[กรกฎาคม 2563]

ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม | บ่ายโมงตรงประเด็น (8 ก.ค. 62)

  ความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดขึ้นในสังคม หลายกรณีเริ่มจากโลกออนไลน์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ปัจจุบันพบว่า การคุกคามทางเพศ มีการเปลี่ยนรูปแบบให้ตรวจจับได้ยากขึ้น และปลูกฝังค่านิยมความรุนแรง โดยที่ผู้ใช้งานโลกเสมือนอาจจะไม่รู้ตัว