หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ คณะสังคมศาสตร์

  • คณบดี
  • สนง.เลขานุการคณะ
  • ภ.จิตวิทยา
  • ภ.นิติศาสตร์
  • ภ.ประวิติศาสตร์
  • ภ.ภูมิศาสตร์
  • ภ.รัฐศาสตร์
  • ภ.สังคมวิทยา
  • หน่วยงานอื่นๆ

คณบดี

ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
Email : fsoctvs@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 441
สายตรง 02-942-8431 fax : 02-940-8430


รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
Email : fsocnmp@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 442


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
Email : fsoctns@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 443


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
Email : Rattigorn.c@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 405


รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข
Email : fsocpdk@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 444


รองคณบดีฝ่ายกฎหมายนโยบายและแผน

ผศ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
Email : fsocsbi@ku.ac.th
สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 456


รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
Email : fsocwcp@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 449


รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค
Email : fsocnwb@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 446


ผู้ช่วยคณบดี

อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
Email : fsocant@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 723,555


ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
Email : fsoccks@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 552,254


ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
Email : fsocsrt@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 553


ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ธนารดี คำยา
Email : fsoctnk@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 727,551


ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.กังสดาล เชาววัฒนกุล
Email : fsockdc@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 434,554


ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ไพลิน กิตติเสรีชัย
Email : fsocplkc@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 729


เลขานุการประจำคณะ

อ.ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
Email : fsocpdc@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 806


ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะ

อ.เปรมฤดี เพ็ชรกูล
Email : fsocpdbu@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 326


หัวหน้าสำนักงานเลขา

คุณจรรยา จัตตานนท์
Email : cvtjyc@ku.ac.th
ภายใน มก.1562-1568 สายนอก 02-561-3480,02- 561-3484 ต่อ 311


โทรสารสำหรับผู้บริหาร 02-942-8430

ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
โทรสาร: 02-561-2738, 02-942-8430


น.ส.จรรยา จัตตานนท์
หัวหน้าสำนักงาน
ต่อ 311
cvtjyc@ku.ac.th

น.ส.เกวริน ยุทธโกศา
(ห้องสมุด)
ต่อ 300
fsockry@ku.ac.th

น.ส.จุฑามาศ ปั้นลาย
(หน่วยการเจ้าหน้าที่)
ต่อ 310
fsocjub@ku.ac.th

นางชยุตรา สุดาเทพ
(ภาควิชานิติศาสตร์)
ต่อ 4
fsocdus@ku.ac.th

น.ส.ชุติมน ศรีนวกะตระกูล
(หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ต่อ 302
fsoccms@ku.ac.th

น.ส.ทวิกา อินสอน
(หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ต่อ 303
fsockti@ku.ac.th

น.ส.ดวงฤดี สายเจริญ
(ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ)
ต่อ 415
fsocddw@ku.ac.th

นางรสธร วิศาลมงคล
(หน่วยอาคาร)
ต่อ 504
fsocnpw@ku.ac.th

นางบรรจง กลิ่นสงวน
(งานบริหารและธุรการ)
ต่อ 307
fsocbjk@ku.ac.th

นางปณิตชา กลิ่นหวล
(หน่วยการเจ้าหน้าที่)
ต่อ 304
fsocppk@ku.ac.th

นางปัญจวรรณ มณีโทน
(งานบริการการศึกษา)
ต่อ 503
fsocpwm@ku.ac.th

น.ส.ปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม
(หน่วยการเงิน)
ต่อ 309
fsocprk@ku.ac.th

นางภคนันท์ พุ่มประเสริฐ
(หน่วยบริหารทรัพย์สิน)
ต่อ 329
fsocpwy@ku.ac.th

น.ส.มนัธญา นิลพันธุ์
(หน่วยทะเบียนนิสิต)
ต่อ 803
fsocmyn@ku.ac.th

น.ส.มยุลดา ทาสุรินทร์
(หน่วยประกันคุณภาพ)
ต่อ 340
fsocmdt@ku.ac.th

น.ส.ภัทรกร ศรีวะรมย์
(หน่วยกิจการนิสิต)
ต่อ 303
fsocpks@ku.ac.th

นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก
(หน่วยกิจการนิสิต)
ต่อ 330
fsocmse@ku.ac.th

นางสมพิศ เกตุดำ
(หน่วยการเงิน)
ต่อ 308
fsocspk@ku.ac.th

นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์
(หน่วยเทคโนฯ)
ต่อ 801
fsocssm@ku.ac.th

นางสุภาพร หรุ่นสกุล
(โครงการ ป.ตรี ภาคพิเศษ)
ต่อ 901
fsocspr@ku.ac.th

น.ส.สุวิมล งามเนตร์
(หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง)
ต่อ 328
fsocmnn@ku.ac.th

น.ส.อำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์
(งานคลัง)
ต่อ 306
fsocaptl@ku.ac.th


เจ้าหน้าที่ประจำ

นายคำพูน วงษ์สุวรรณ์
(งานสนาม)
ต่อ 9
-

นายธนภร พิศมัย
(สารบรรณ)
ต่อ 301
fsoctpp@ku.ac.th

นางปภาพร พวงจำปา
(ห้องประชุม)
ต่อ 8
fsocnpj@ku.ac.th

นายประยงค์ หวังผล
(ศูนย์บริการสื่อฯ)
ต่อ 201
fsocpyw@ku.ac.th

นายพิสิษฐ์ พิชิตบวรศักดิ์
(ศูนย์การเรียนรู้)
ต่อ 202
fsocpsp@ku.ac.th

นายมานพ วัดเมือง
(พนักงานขับรถฯ)
ต่อ 9
fsocmnw@ku.ac.th

นายวีระ วีระสถิตย์
(รับ-ส่งเอกสาร)
ต่อ 9
-

นายขษณะ คงยืน
(งานสนาม)
ต่อ 9
-

นายสุพจน์ แสนกล้า
(ซ่อมบำรุง)
ต่อ 9
fsocspsk@ku.ac.th


เจ้าหน้าที่ชั่วคราว

น.ส.กัญญาภัค บุญจันทร์
(ภาควิชาประวัติศาสตร์)
ต่อ 3
fsockry@ku.ac.th

น.ส.จารีพร ดอกพิกุล
(ภาควิชาประวัติศาสตร์)
ต่อ 3
fsocjpd@ku.ac.th

นางธานี สุวรรณไตรย์
(ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ)
ต่อ 2
fsoctnst@ku.ac.th

น.ส.นิภาพร อินคะเณย์
(ภาควิชาจิตวิทยา)
ต่อ 1
psdnpi@ku.ac.th

น.ส.พรธิดา โยธิบาล
(ภาควิชานิติศาสตร์)
ต่อ 4
fecopdy@ku.ac.th

นายอัครวินทร์ กองสนั่น
(หน่วยอาคาร)
ต่อ 9
fsocawg@ku.ac.th

น.ส.โสภิญญา คงเพียรธรรม
(ภาควิชาสังคมวิทยาฯ)
ต่อ 6
fsocspy@ku.ac.th

น.ส.อัญชนา ต่อมแสง
(หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้)
ต่อ 218
fsocants@ku.ac.th

น.ส.ฐิติพร ศรีนัครินทร์
(หน่วยประกันคุณภาพ)
ต่อ 342
fsoctps@ku.ac.th

นางศรีสง่า คมขำ
(หน่วยสารบรรณ)
ต่อ 9
-

นายกานชนก มาทัศน์
(หน่วยอาคารฯ)
ต่อ 9
-

น.ส.วิศนี พ่วงประเสริฐ
(เลขานุการผู้บริหาร)
ต่อ 335
fsocwsn@ku.ac.th

นายวรรณโชค เทียนคำ
(หน่วยสารบรรณ)
ต่อ 249
fsocwct@ku.ac.th

นางอรพรรณ พิมพ์เมือง
(ภาคจิตวิทยา)
ต่อ 1
fsocopp@ku.ac.th

นายโชคชัย รื่นเจริญ
(หน่วยอาคารฯ)
ต่อ 9
-


เจ้าหน้าที่โครงการ

นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย
(ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
ต่อ 505
fsockyk@ku.ac.th

น.ส.เกศกาญจน์ สุทธวงศ์
(ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
ต่อ 505
fsockks@ku.ac.th

น.ส.ชฎาพร เท่าสิงห์
(ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
ต่อ 505
fsoccpt@ku.ac.th

น.ส.ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
(ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
ต่อ 505
fsocncw@ku.ac.th

น.ส.ณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์
(ป.ตรี ภาคพิเศษ)
ต่อ 910
fsocrrhl@ku.ac.th

น.ส.พจนีย์ เทียนสวัสดิ์
(ป.ตรี ภาคพิเศษ)
ต่อ 903
fsocpnt@ku.ac.th

นางศุภัชญา อุตมะรัตน์
(ป.ตรี ภาคพิเศษ)
ต่อ 905
fsocsyu@ku.ac.th

นายเจษฎา หยวกอิ่ม
(ป.ตรี ภาคพิเศษ)
ต่อ 904
fsocsjdy@ku.ac.th

น.ส.สาวิณี ภู่ภูสิทธิ์
(ป.โท การจัดการฯภาคพิเศษ)
ต่อ 508
fsocsvn@ku.ac.th

น.ส.สิริพรรณ กลัดพรหม
(ป.โท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ)
ต่อ 103
fsocspkp@ku.ac.th

น.ส.เสาวภา ณ นคร
(ป.โท จิตวิทยาอุตฯ ภาคพิเศษ)
ต่อ 101
fsocspn@ku.ac.th

น.ส.สาวิตรี ศรีประพัติ
(ป.โท จิตวิทยาอุตฯ ภาคพิเศษ)
ต่อ 101
fsocsts@ku.ac.th

น.ส.หันสนา สุดยิ่ง
(ป.โท จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ)
ต่อ 103
fsocsnh@ku.ac.th

น.ส.ขนิษฐา ไชยฤกษ์
(ป.โท พัฒนสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ)
ต่อ 501
fsocktcr@ku.ac.th

น.ส.พิมพรรณ ทิพยภิบาล
(ป.ตรี เอเชียฯ ภาคพิเศษ)
ต่อ 507
fsocppt@ku.ac.th

น.ส.ปวีณา หวังแก้ว
(ป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
ต่อ 505
fsocpnw@ku.ac.th

ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 ต่อ 2 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2
โทรสาร: 02-561-2230
Email : fsoc.psy@ku.ac.th


ห้องหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
ต่อ 322
-

ธุรการภาควิชาจิตวิทยา
ต่อ 1
fsoc.psy@ku.ac.th

ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
ต่อ 730
fsocnmp@ku.ac.th

อ.ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์
ต่อ 317
fsoctrs@ku.ac.th

ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
ต่อ 316
fsoctwn@ku.ac.th

ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
ต่อ 320
fsoctnj@ku.ac.th

ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
ต่อ 720
fsoctns@ku.ac.th

ผศ.ดร.ทิพยวัลย์ สุรินยา
ต่อ 733
fsoctvs@ku.ac.th

อ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
ต่อ 718
fsoctpw@ku.ac.th

อ.ดร.บุณฑริกา นาคนิศร
ต่อ 732
fsocbkn@ku.ac.th

ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข
ต่อ 325
fsocpdk@ku.ac.th

อ.ดร.พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์
ต่อ 315
fsocpnpc@ku.ac.th

อ.พลอยวไล ทองรักษ์
ต่อ 721
fsocplk@ku.ac.th

อ.รัก ชุณหกาญจน์
ต่อ 735
fsocrck@ku.ac.th

ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
ต่อ 319
fsocrgc@ku.ac.th

ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ
ต่อ 323
fsocwyu@ku.ac.th

ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
ต่อ 717
fsocsma@ku.ac.th

ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
ต่อ 716
fsocops@ku.ac.th

อ.เอื้ออนุช ถนอมวงศ์
ต่อ 723
fsocant@ku.ac.th

อ.นฤมล เพ็ชรทิพย์
ต่อ 341
fsocnmpe@ku.ac.th

อ.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
-
fsoccks@ku.ac.th


ศูนย์ Hot-Line
-
02-561-2784

โครงการจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ
ต่อ 103
02-942-8931

โครงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ต่อ 101
02-561-2522

ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
โทรสาร: 02-579-3096
Email : fsoc.law@ku.ac.th


ธุรการภาควิชานิติศาสตร์
ต่อ 4
fsoc.law@ku.ac.th

อ.ชีวิน มัลลิกะมาลย์
ต่อ 738
fsoccwm@ku.ac.th

อ.นฤมล ช้างบุญมี
ต่อ 706
fsocnmc@ku.ac.th

อ.ยงยุทธ ชื่นชีพ
ต่อ 431
fsocyyc@ku.ac.th

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
ต่อ 410
fsocpmp@ku.ac.th

อ.รุ่งนภา อดิศรมงคล
ต่อ 715
fsocrnp@ku.ac.th

อ.วรภัทร รัตนาพาณิชย์
ต่อ 430
fsocssi@ku.ac.th

อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
ต่อ 412
fsocsbi@ku.ac.th

อ.สุนิสา อิทธิชัยโย
ต่อ 728
fsocssi@ku.ac.th

อ.สรียา กาฬสินธุ์
ต่อ 737
fsocsyg@ku.ac.th

อ.พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ
ต่อ 424
fsocprd@ku.ac.th

ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
โทรสาร: 02-942-8432
Email : fsoc.his@ku.ac.th


ธุรการภาควิชาประวัติศาสตร์
ต่อ 3
fsoc.his@ku.ac.th

อ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
ต่อ 423
fsocktc@ku.ac.th

อ.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฎฐ์
ต่อ 805
fsocacc@ku.ac.th

อ.ภควุฒิ ทวียศ
ต่อ 438
fsocpwt@ku.ac.th

อ.เพ็ญทิพย์ภา ดุลยจินดา
ต่อ 724
fsocppd@ku.ac.th

อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ต่อ 427
fsocsyt@ku.ac.th

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
ต่อ 719
fsocskp@ku.ac.th

อ.ธนพงศ์ จิตต์สง่า
ต่อ 804
fsoctpc@ku.ac.th

อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา
-
fsocjrj@ku.ac.th

อ.สิทธานารถ ศรีโคตร
-
fsocsns@ku.ac.th

ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
โทรสาร: 02-561-2738
Email : fsoc.geo@ku.ac.th


ธุรการภาควิชาภูมิศาสตร์
ต่อ 5
fsoc.geo@ku.ac.th

อ.ดร.ชมชิด พรหมสิน
ต่อ 256
fsoccci@ku.ac.th

อ.ชนมณี ทองใบ
ต่อ 712
fsoccnt@ku.ac.th

ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
ต่อ 725
fsocptj@ku.ac.th

รศ.สิริกร กาญจนสุนทร
ต่อ 710,445
fsocptk@ku.ac.th

อ.ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย
ต่อ 714,448
fsocmnr@ku.ac.th

รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
ต่อ 713
fsocsks@ku.ac.th

อ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
ต่อ 425
fsocsjc@ku.ac.th

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
ต่อ 447
fsocoss@ku.ac.th

อ.ภาวิณี เพ็งเพชร
ต่อ 422
fsocpnp@ku.ac.th

อ.ดร.สุพรรณิกา โกยสิน
ต่อ 266
fsocskpo@ku.ac.th

อ.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
ต่อ 259
fsoc @ku.ac.th

ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
โทรสาร: 02-942-8579
Email : fsoc.pub@ku.ac.th


ธุรการภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
ต่อ 2
fsoc.pub@ku.ac.th

รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ต่อ 802
fsockvw@ku.ac.th

รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
ต่อ 418
fsocjtk@ku.ac.th

รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
ต่อ 702
fsoccca@ku.ac.th

อ.เปรมฤดี บุญตามช่วย
ต่อ 711
fsocpdb@ku.ac.th

รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
ต่อ 705
fsocnyn@ku.ac.th

อ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค
ต่อ 740
fsocppb@ku.ac.th

อ.ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
ต่อ 806
fsocpdc@ku.ac.th

รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ
ต่อ 704,441
fsocmnn@ku.ac.th

รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์
ต่อ 708
fsocvrc@ku.ac.th

อ.ไพลิน กิตติเสรีชัย
ต่อ 811
fsocplkc@ku.ac.th

รศ.ดร.วัลลภ ลำพาย
ต่อ 428
fsocwll@ku.ac.th

อ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
ต่อ 429
fsocwcp@ku.ac.th

อ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
ต่อ 453
fsocsrn@ku.ac.th

อ.วริศรา อิ่มพิทักษ์
ต่อ 711
fsocvri@ku.ac.th

ผศ.ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
ต่อ 715
fsoclts@ku.ac.th

ผศ.ศรีรัฐ โกวงศ์
ต่อ 437
fsocsrg@ku.ac.th

รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ
ต่อ 421
fsocskw@ku.ac.th

อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์
ต่อ 806
fsockls@ku.ac.th

อ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง
ต่อ 807
fsocknc@ku.ac.th

อ.ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
ต่อ 419
fsocong@ku.ac.th

โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
ต่อ 505
สายตรง 02-942-8685

ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
โทรสาร: 02-561-2738, 02-942-8430
Email : fsoc.saa@ku.ac.th


ห้องหัวหน้าภาควิชา
ต่อ 403
-

ธุรการภาควิชา
ต่อ 6
fsoc.saa@ku.ac.th

อ.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
ต่อ 434
fsockdc@ku.ac.th

อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข
ต่อ 433
fsoccha@ku.ac.th

อ.ธนารดี คำยา
ต่อ 727
fsoctdk@ku.ac.th

อ.ธีราพร ทวีธรรมเจริญ
ต่อ 436
fsoctrp@ku.ac.th

อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์
ต่อ 435
fsocprn@ku.ac.th

อ.วัชรี บุญวิทยา
ต่อ 731
fsocwrb@ku.ac.th

ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
ต่อ 722
fsocptks@ku.ac.th

อ.ภัทรพรรณ ทำดี
ต่อ 432
fsocppl@ku.ac.th

ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์
ต่อ 429
fsocwcw@ku.ac.th

อ.อริสา สุขสม
ต่อ 734
fsocass@ku.ac.th

ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
ต่อ 703
fsocstn@ku.ac.th

อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์
ต่อ 402
fsocaks@ku.ac.th

อ.อมต จันทรังษี
ต่อ 741
fsocatj@ku.ac.th

โทรสารภาควิชา
ต่อ 6
-

ห้องบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาประยุกต์
ต่อ 102
-

ภายในมหาวิทยาลัย: 1562-8 | สายตรง: 02-561-3480, 02- 561-3484
โทรสาร: 02-561-2738, 02-942-8430
Email : fsoc@ku.ac.th


สาขาพัฒนสังคมศาสตร์
ต่อ 501
-

สาขาการจัดการความขัดแย้ง
ต่อ 508
-

ศูนย์บริการสื่อ ชั้น 2 อาคาร 1
ต่อ 201
-

ห้องควบคุมอุปกรณ์โสตฯ อาคาร 3
ต่อ 201
-

ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 1
ต่อ 202
-

ห้องพักผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อ 203
-

ดาดฟ้าอาคาร 1
ต่อ 8
-

สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
-
สายตรง 02-942-8768, 1669


สาขาพัฒนาสังคม สายนอก 02-579-1546 สายในมหาวิทยาลัย 1570

นายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
ต่อ 209
fgracrw@ku.ac.th

นายสานิต ฤทธิ์มนตรี
ต่อ 222
fgrasnr@ku.ac.th

น.ส.ปาลิดา ข่มอาวุธ
ต่อ 101
fgrajwk@ku.ac.th

น.ส.รองใจ กำเหนิดผล
ต่อ 104
fgrarjk@ku.ac.th

นายนรากฤช บุญสนอง
ต่อ 204
fgraynb@ku.ac.th

น.ส.ณัฐสุภรณ์ เตียวเพชรภัสกร
ต่อ 213
fgranpt@ku.ac.th

นายสมควร ยืนยาว
ต่อ 216
fgrasky@ku.ac.th

นายจักรพันธ์ อินทรโชติ
ต่อ 216
fgrajpi@ku.ac.th

นางดุจเดือน โคคำ
ต่อ 102
fgraddk@ku.ac.th

น.ส.บุญเริง สว่างเวียง
ต่อ 102
fgra@ku.ac.th

น.ส.ครองจิต อิทธิกุล
ต่อ 212
fgra@ku.ac.th

นายนภสินธุ์ เทียนทอง
ต่อ 216
fgranst@ku.ac.th