Social Sciences Movement

วีดีโอ

ข่าว

คณะสังคมศาสตร์โดยคณะกรรมการวิชาการได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนการให้คำปรึกษานิสิต ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 13 มกราคม 2560 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องก้บบริบทของนิสิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์ที่ปรึกษาถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนของนิสิต แต่เนื่องจากบริบทของนิสิตในปัจจุบันแตกต่างจากอดีต ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การอบรมเป็นรูปแบบกระบวนการกลุ่มโดยวิทยากรจัดประสบการณ์ให้อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ร่วมกันผ่าน การแสดงบทบาท (role playing) การระดมพลังสมอง (brain storming) ถึงปัญหาต่างๆของนิสิตในปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการให้การปรึกษากับนิสิตในประเด็นปัญหาต่างๆ (counseling skill) การพัฒนา self esteem ของนิสิต และการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง และการวิเคราะห์ ego state ของแต่ละบุคคล ตามทฤษฎี transactional analysis โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาตนเองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษานิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะนิสิตคือห้วใจของพวกเราทุกคน
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม OpenHouse เปิดบ้านสังคมศาสตร์59 พร้อมทั้ง ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคตที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ ทั้งในระบบจัดการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ คณะสังคมศาสตร์ยังเป็นคณะวิชา ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน มาสอบถามข้อมูลและเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน เป็นจำนวนมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
5 ตุลาคม พ.ศ.2559 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "งานสัง-มา เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 2 ว่าด้วยสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาความทรงจำ" เรื่อง " 6 ตุลา เธอเขียน เขาลบ แต่เราจดจำ บอกเล่า 6 ตุลา ผ่านความทรงจำของชาวเกษตรศาสตร์" โดย รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ อ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ และตัวแทนกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์และเสรีนนทรี เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการในด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าส่วนงานร่วมประชุมระดมสมอง แสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ของคณะสังคมศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี ในการนี้อาจารย์เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ รองคณบดีฝ่ายกฎหมาย นโยบายและแผน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดร.อำนาจ วัดจินดา มาเป็นที่ปรึกษาในการร่างแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้