ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะสังคมศาสตร์

  • สาขาจิตวิทยา
  • สาขานิติศาสตร์
  • สาขาภูมิศาสตร์
  • สาขาประวิติศาสตร์
  • สาขารัฐศาสตร์ฯ
  • สาขาสังคมวิทยา
  • อื่นๆ
ชื่อเรื่องงานวิจัย ปีที่วิจัย ผู้วิจัย ติดต่อวิจัย บทคัดย่อ
1. ปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์ บุุคลิกภาพและภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผลการปฏิบัติ งานของหัวหน้างานระดับกลาง ในองค์การธุรกิจ 2544-2545 ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
2. ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2545 ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม) fsocops@ku.ac.th ดาวน์โหลด
3. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาวน์อารมณ์และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2546 ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
4. การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย 2546 ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
5. การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 2546 ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
6. ค่านิยมในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจใน การทำงานแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และพฤติกรรมการทำงานของ หัวหน้างานธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม 2546 ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
อ.ศิรินภา จามรมาน
fsoctns@ku.ac.th
fsocspj@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
7. การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวไทย : การศึกษาเชิงคุณภาพ 2546 อ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ fsoctwn@ku.ac.th ดาวน์โหลด
8. การวิจัยภูมิปัญญาในโครงการ หกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์:ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี ผู้นำศาสตร์ "การพัฒนาสังคม" 2546-2547 ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
9. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในมิติใหม่ ของการปฏิรูปการศึกษา 2546-2547 ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
10. ปัจจัยทางจิตวิทยาและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย 2546-2547 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา fsoctvs@ku.ac.th ดาวน์โหลด
11. ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวไทย 2546-2547 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา fsoctvs@ku.ac.th ดาวน์โหลด
12. ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2547 ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม) fsocops@ku.ac.th ดาวน์โหลด
13. ปัจจัยและอุปสรรคในการศึกษาของนิสิตในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคต้น ปีการศึกษา 2548 2548 อ.รัก ชุณหกาญจน์ fsocrck@ku.ac.th ดาวน์โหลด
14. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ 2549 อ.รัก ชุณหกาญจน์ fsocrck@ku.ac.th ดาวน์โหลด
15. รูปแบบการสอนเพื่อกระตุ้นการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน จิตวิทยาเด็ก 459262 ภาคต้น ปีการศึกษา 2549 2549 อ.รัก ชุณหกาญจน์ fsocrck@ku.ac.th ดาวน์โหลด
16. คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 25.. ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน(วิจัยร่วม) fsocops@ku.ac.th ดาวน์โหลด
17. รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาการลดความวิตกกังวล 2546 อ.ศิรินภา จามรมาน
อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
fsocspj@ku.ac.th
fsoctnj@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
18. รูปแบบของกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษาต้านสังคม 2549 อ.ศิรินภา จามรมาน
อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
fsocspj@ku.ac.th
fsoctnj@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
19. บุคลิกภาพ ความคาดหวังต่อการปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของนิสิตเตรียมแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 อ.ศิรินภา จามรมาน
อ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
fsocspj@ku.ac.th
fsoctnj@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
20. ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ:ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยา การทำงานเป็นทีมและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ 25.. ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
21. ปัจจัยด้านเชาวนอารมณ์ บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลางในองค์การธุรกิจ 25.. ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
22. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดบรรยากาศองค์การ 25.. ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
23. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารการศึกษาในมิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา 25.. ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล(วิจัยร่วม) fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
24. ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการไทย 25.. ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
25. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ สมรรถนะ บรรยากาศองค์การและประสิทธิผลของหัวหน้างานระดับต้น 25.. ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล(วิจัยร่วม) fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องงานวิจัย ปีที่วิจัย ผู้วิจัย ติดต่อวิจัย บทคัดย่อ
1. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 2544 รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์ fsocchs@ku.ac.th ดาวน์โหลด
2. ความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม :การนำมาตราการกฎหมายมาใช้บังคับในไทย 2546 อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ fsocsbi@ku.ac.th ดาวน์โหลด
3. กฎหมายควบคุมการนำสิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศของไทย 2547 ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล fsocrgc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
4. การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ 2548 รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์ fsocchs@ku.ac.th ดาวน์โหลด
5. การใช้มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากยานยนต์ ไม่มีข้อมูล รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์ fsocchs@ku.ac.th ดาวน์โหลด
6. กฎหมายการเกษตร:การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย(ภาค 1) ไม่มีข้อมูล รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์ fsocchs@ku.ac.th ดาวน์โหลด
7. กฎหมายการเกษตร:การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย(ภาค 2) ไม่มีข้อมูล รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์ fsocchs@ku.ac.th ดาวน์โหลด
8. การบังคับใช้กฎหมายประกันภัยสินค้านำเข้าทางทะเล ไม่มีข้อมูล รศ.ไฉไล ศักดิ วรพงศ์ fsocchs@ku.ac.th ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องงานวิจัย ปีที่วิจัย ผู้วิจัย ติดต่อวิจัย บทคัดย่อ
1. โครงการปรับปรุงระบบแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 2544-2547 รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์ fsocsks@ku.ac.th ดาวน์โหลด
2. การวิเคราะห์เชิงสังคมในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว 2548 อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ fsocsbi@ku.ac.th ดาวน์โหลด
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ลุ่มน้ำลำพระเพลิง 2549 รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
อ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
fsocsks@ku.ac.th
fsocptj@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
4. การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร 2551 อ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย fsocptj@ku.ac.th ดาวน์โหลด
ชื่อเรื่องงานวิจัย ปีที่วิจัย ผู้วิจัย ติดต่อวิจัย บทคัดย่อ
1. เพลิงทักษิณ เอกภาพ:ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้ ไมีมีข้อมูล ศ.ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ fsocpds@ku.ac.th ดาวน์โหลด
2. จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ 2546 อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ fsocsbi@ku.ac.th ดาวน์โหลด

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเรื่องงานวิจัย ปีที่วิจัย ผู้วิจัย ติดต่อวิจัย บทคัดย่อ
1. Dynamic of Agrarian Landscapes in Western Thailand 2534 รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี fsocnyn@ku.ac.th ดาวน์โหลด
2. การศึกษาปัญหาในการผลิตและการใช้เครื่องอบข้าวเปลือกสำหรับโรงสีข้า ในเขตภาคกลาง 2539 อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ fsocsbi@ku.ac.th ดาวน์โหลด
3. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรสภาพการบริหารทรัพยากรน้ำให้เป็นกิจกรรมเอกชน 2542 รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
รศ.ดร.วัลลภ ลำพาย
fsocnyn@ku.ac.th
fsocwll@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
4. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ฉบับสรุปผู้บริหาร 2542 รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
รศ.ดรมนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ
รศ.จตุพร บานชื่น
อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
fsocnjt@ku.ac.th
fsocnyn@ku.ac.th
fsocmpu@ku.ac.th
fsocjbp@ku.ac.th
fsoclts@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
5. ความเหมาะสมในการถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:บทสะท้อนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 2545 รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี fsocnyn@ku.ac.th ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบาลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2545 อ.ดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา fsocsss@ku.ac.th ดาวน์โหลด
7.ศาลยุติธรรมกับการระงับข้อพิพาท 2547 รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล fsocnjt@ku.ac.th ดาวน์โหลด
8. การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ 2547 รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล fsocnjt@ku.ac.th ดาวน์โหลด
9. รายงานการวิจัย ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2547 รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
fsocnyn@ku.ac.th
fsoclts@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
10. การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ 2548 อ.ศรีรัฐ โกวงศ์ fsocsrg@ku.ac.th ดาวน์โหลด
11. กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการพิจารณาคดีต่อเนื่อง 2549 รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล fsocnjt@ku.ac.th ดาวน์โหลด
12. การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน:กรณีชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 2549 รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล fsocnjt@ku.ac.th ดาวน์โหลด
13. คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 25.. รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
อ.ลลิตา สุนทรวิภาต
fsocnyn@ku.ac.th
fsoclts@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
14. Patterns of Social interaction and organisation in irrigated agriculture : the case of the Chao Phraya Delta 25.. รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี fsocnyn@ku.ac.th ดาวน์โหลด
15. หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 2549 รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ fsockvw@ku.ac.th ดาวน์โหลด
16. การศึกษาเปรียบเทียบบริบทของบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่ 18 และมาตราที่ 27 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 2549 รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ fsockvw@ku.ac.th ดาวน์โหลด
17. การเมืองการปกครองรัสเซีย:สมัยหลังสงครามเย็น 2549 รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ fsockvw@ku.ac.th ดาวน์โหลด
18. การเมืองการปกครองรัสเซีย : ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 2550 รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ fsockvw@ku.ac.th ดาวน์โหลด
19. การทบทวนองค์ความรู้เพื่อรวบรวมและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ 2550 รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ fsockvw@ku.ac.th ดาวน์โหลด
20. ภูมิรัฐศาสตร์ ฉบับนักทฤษฎี 2550 รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ fsockvw@ku.ac.th ดาวน์โหลด
21. ทาส : วาระซ่อนเร้นในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา 25.. รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ fsockvw@ku.ac.th ดาวน์โหลด
22. ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับศาลปกครอง 2551 ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล fsocnjt@ku.ac.th ดาวน์โหลด
23. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี 2551 ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล fsocnjt@ku.ac.th ดาวน์โหลด
24. เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 2551 ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล fsocnjt@ku.ac.th ดาวน์โหลด
25. เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมกับ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 2551 ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล fsocnjt@ku.ac.th ดาวน์โหลด

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ชื่อเรื่องงานวิจัย ปีที่วิจัย ผู้วิจัย ติดต่อวิจัย บทคัดย่อ
1. ข้อมูลหมู่บ้านคลองสะท้อน ตำบาลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2545 ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
อ.ดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา
fsocstn@ku.ac.th
fsocops@ku.ac.th
fsocsss@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
2. การสำรวจศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาการผลิตอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก 2546 อ. พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ fsocptks@ku.ac.th ดาวน์โหลด
3. การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อระบบนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 2547 ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง fsocstn@ku.ac.th ดาวน์โหลด
4. การศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2547 อ.วรชัย วิริยารมภ์
อ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
fsocwcw@ku.ac.th
fsocptks@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
5. การฟื้นฟูและการปรับตัวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิในเขตกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 2547 อ.สุรพันธ์ เพชราภา fsocsup@ku.ac.th ดาวน์โหลด
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของวัยรุ่นในชุมชนแออัดกรุงเทพฯ 2548 อ.ภัทรพรรณ เล้านิรามัย fsocppl@ku.ac.th ดาวน์โหลด
7. สื่อสร้างสรรค์จากเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้า:กรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 2548 อ.ภัทรพรรณ เล้านิรามัย fsocppl@ku.ac.th ดาวน์โหลด
8. โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย หัวข้อเรื่อง วัฒนธรรมกับการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2548 ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง fsocstn@ku.ac.th ดาวน์โหลด
9. การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ 2548 อ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์
อ.ศรีรัฐ โกวงศ์
fsocppl@ku.ac.th
fsocchs@ku.ac.th
fsocsrg@ku.ac.th
ดาวน์โหลด
10. การสร้างดัชนีคุณภาพสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน:กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25.. อ.ภัทรพรรณ เล้านิรมัย fsocppl@ku.ac.th ดาวน์โหลด
11. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี 2550-2551 ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง fsocstn@ku.ac.th ดาวน์โหลด
12. ศักยภาพและการสร้างเครือข่าย อบต.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 2550 อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข fsocddc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
3. “ การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือระยะที่(๒๕๕๐):การพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ของมนุษย์ของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคกลาง เขตคลองเตย" 2550 อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข fsocddc@ku.ac.th ดาวน์โหลด
14 ศักยภาพและการสร้างเครือข่ายอบต. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 2550 อ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข fsocddc@ku.ac.th ดาวน์โหลด