ข้อมูลบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 รวมทั้งหมด 170 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 8 คน สายวิชาการ 1 คน สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 61 คน สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 8 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ สายวิชาการ 14 คน สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 13 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสถานภาพ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดสำนักงานเลขานุการ 27 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดภาควิชา 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดโครงการภาคพิเศษสาขาต่าง ๆ รวม 30 คน รายละเอียดดังข้อมูลต่าง ๆ

สังกัดหน่วยงาน
/ภาควิชา
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานภาพ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ เปลี่ยนสถานภาพ พนักงานมหาวิทยลัย เงินรายได้สังกัดสำนักงานเลขานุการ พนักงานมหาวิทยลัย เงินรายได้สังกัดภาควิชา พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้โครงการภาคพิเศษ
วิชาการ สนับสนุนและช่วยวิชาการ วิชาการ สนับสนุนและช่วยวิชาการ วิชาการ สนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการ - 1 - 8 - 13 4 2 27 - 30
โครงการภาคพิเศษ - - - - - - - - - - -
จิตวิทยา 1 - 13 - 5 - - - - - -
นิติศาสตร์ 1 - 10 - - - - - - 1 -
ประวัติศาสตร์ - - 8 - - - - - - 1  
ภูมิศาสตร์ - - 7 - 4 - - - - - -
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 - 11 - 3 1 - - - 1 -
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - - 12 - 2 - - - - - -

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามภาควิชา ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา

สังกัดภาควิชา ตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิข้าราชการ จำแนกตามคุณวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ตรี โท เอก ตรี โท เอก
จิตวิทยา 10 8 1 - 19 - - 1 - 7 11
นิติศาสตร์ 10 1 - - 11 - - 1 - 10 -
ประวัติศาสตร์ 7 1 - - 8 - - - - 5 3
ภูมิศาสตร์ 6 1 4 - 11 - 1 4 - 5 6
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาษตร์ 7 6 6 - 19 - - - - 6 8
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8 6 - - 14 - - - - - 9
รวม 49 22 11 - 82 - 1 6 - 38 37

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา

สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน ตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ตรี โท เอก
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 - - - 2 - 1 1
สาขาพัฒนาสังคม(ภาคพิเศษ) - - - - - - - -
รวม 2 - - - 2 - 1 1

ตารางแสดงตำแหน่ง คุณวุฒิ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยทางวิชาการ

ตำแหน่งบุคลากร ข้าราชการ จำแนกตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - - - 7 3 4 -
นักวิชาการศึกษา - - - - 6 3 3 -
นักวิชาการเงินและบัญชี - - - - 2 1 1 -
นักวิชาการพัศดุ - - - - 1 1 - -
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 - 1 - - - - -
บุคลากร - - - - 2 2 - -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - - - 2 - 2 -
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - - 1 1 - -
รวม 1 - 1 - 21 11 10 -

ตารางแสดงการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ

ภาควิชา จำนวนบุคลากรทั้งหมด ลาศึกษาต่อ บุคลากรที่ปฎิบัติงาน
ข้าราชการ พนักงาน ม.ก. รวม ข้าราชการ พนักงาน ม.ก. รวม
จิตวิทยา 1 17 18 - - - 18
นิติศาสตร์ 1 10 11 - 3 3 11
ประวัติศาสตร์ - 8 8 - 2 2 6
ภูมิศาสตร์ - 9 9 - 1 1 8
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 5 13 18 - - - 18
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - 14 14 - 2 2 12
รวม 7 71 78 - 7 7 74