รองศาสตราจารย์
ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล


ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย


วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วิชาที่รับผิดชอบ

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม

จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

จิตวิทยาองค์การ


เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาการทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัยและแนวทางสู่การพัฒนา (พิมพ์ครั้งที่ 3, พ.ศ. 2559)

มนุษยสัมพันธ์: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 3, พ.ศ. 2554)


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 0-2561-3482 ต่อ 319

E–mail: Rattigorn.c@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร