ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ


ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกฎหมาย
นโยบายและแผน


วุฒิการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

Master of Legal Institutions (M.L.I.), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

Master of Laws (LL.M.), New York University, U.S.A.

Master of Laws (LL.M.) in Intellectual Property, University of Turin, Italy (ได้รับทุนจาก World Intellectual Property Organization)

Candidate for the Doctor of Juridical Science degree (SJD), Monash University, Australia (ได้รับทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้โครงการ Australian Leadership Awards)


วิชาที่รับผิดชอบ

กฎหมายว่าด้วยหนี้

กฎหมายว่าองค์กรธุรกิจ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

กฎหมายในชีวิตประจำวัน


เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ


งานวิจัย

"โครงการยกร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากชุมชน" (ผู้ร่วมวิจัย) เสนอกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557

“โครงการการผลักดันมาตรการมีส่วนร่วมของผู้กระทำความผิดในคดีอาญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม” (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2558


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 02-561-3480

E–mail: setthabut.i@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร