ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไพลิน กิตติเสรีชัย


ตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ


วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Arts (MA) in International Relations (Middle East Studies), Durham University, United Kingdom

อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิชาที่รับผิดชอบ

ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน

ตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม่

การอ่านทางวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โลกาภิวัตน์และการเมืองโลก


เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม่


งานวิจัย

ภาษาไทย

ไพลิน กิตติเสรีชัย และวริศรา อิ่มพิทักษ์. (2559). วัฒนธรรมและการทำให้ (ไม่) เป็นประชาธิปไตย: มายาคติเกี่ยวกับ “ภาวะยกเว้นของตะวันออกกลาง”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 42(2) (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

ไพลิน กิตติเสรีชัย. (2557). มหาอำนาจอาหาร. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 40(2)

ไพลิน กิตติเสรีชัย. (2555). บรรษัทข้ามชาติ “พระเอก” หรือ “ผู้ร้าย” ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 38(1)

ภาษาอังกฤษ

Kittisereechai, P. (2016, September 7) The Quality of International Order. Paper presented at The 10th ICSSR-NRCT Joint Seminar on Democracy and Governance in India and Thailand, The Metropolitan Hotel, New Delhi, India.

Kittisereechai, P., & Phuaphansaway, V. (2009, October 22). ASEAN: A Social Capital. Paper presented at 8th Thai-Korean Political Scientist’s Dialogue, Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea.

Kittisereechai, P. (2008, April 2) The Democratic Uprising in Burma: Constructive Engagement, Neo-Liberalism and Their Failures. Paper presented at Political Studies Association 58th Annual International Conference, Swansea, United Kingdom.


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 02-561-3480 ต่อ 729

E–mail: fsocplkc@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร