อาจารย์ ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล


ตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะ


วุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550

ร.บ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546


วิชาที่รับผิดชอบ

การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

สิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม

เรื่องเฉพาะทางการบริหารงานยุติธรรม

การจัดการโครงการอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม


เอกสารประกอบการสอน

เปรมฤดี เพ็ชรกูล, การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน, 2555

เปรมฤดี เพ็ชรกูล, วิธีพิจารณาความคดีเด็กและเยาวชน, 2556

เปรมฤดี เพ็ชรกูล, สิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม, 2557


งานวิจัย

เปรมฤดี เพ็ชรกูล “ตัวแบบในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตปริมณฑล”


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 0-2942-8433 ต่อ 326

E–mail: fsocpdbu@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร