ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์


ตำแหน่งบริหาร

เลขานุการประจำคณะ


วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิชาที่รับผิดชอบ

ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารองค์การไม่แสวงหาผลกำไร

การวางแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์


เอกสารประกอบการสอน

ภิรดา ชัยรัตน์. (2555). การวางแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ, กรุงเทพมหานคร: ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


งานวิจัย

ภิรดา ชัยรัตน์, เกวลิน ศีลพิพัฒน์, นิตยา เงินประเสริฐศรี, มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, ศรีรัฐ โกวงศ์. (2558). การวิเคราะห์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภิรดา ชัยรัตน์. (2558). องค์การไม่แสวงหาผลกำไร: องค์การที่ถูกลืม. ในรายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 เล่มที่ 1/4 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 (หน้า 67-77).ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภิรดา ชัยรัตน์. (2559). การพัฒนาความเป็นอิสระให้กับองค์การมหาชนในประเทศไทย. ใน วันชัย มีชาติ (บรรณาธิการ). ต่อยอดแนวคิดพิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย (หน้า 143-167). กรุงเทพมหานคร: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 02-5613480 ต่อ 806

E–mail: fsocpdc@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร