ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศาสตรินทร์ ตันสุน


ตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
และศิษย์เก่าสัมพันธ์


วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง), ม.ธรรมศาสตร์, 2550

ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2547


วิชาที่รับผิดชอบ

การเมืองการปกครองไทย

รัฐศาสตร์เบื้องต้น

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง


เอกสารประกอบการสอน

ศาสตรินทร์ ตันสุน. 2558. เอกสารคำสอนวิชา การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ศาสตรินทร์ ตันสุน. 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชา รัฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


งานวิจัย

ระบบรัฐสภาและการเลือกตั้งของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา สหพันธรัฐมาเลเซีย
(สถาบันพระปกเกล้า, 2558)

การเปรียบเทียบกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป พุทธศักราช 2558 (ม.เกษตรศาสตร์, 2558)


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 02-5613480 ต่อ 453

E–mail: fsocsrt@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร