อาจารย์ ดร. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์


ตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต


วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล


วิชาที่รับผิดชอบ

จิตวิทยาทั่วไป

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 1

ประสาทจิตวิทยา

สรีรจิตวิทยา


เอกสารประกอบการสอน

เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ (2558). การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก. เอกสารประกอบการสอน


งานวิจัย

เอื้ออนุช ถนอมวงษ์. พฤติกรรมการสูบบุหรึ่ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เอื้ออนุช ถนอมวงษ์. การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา(อยู่ระหว่างดำเนินการ)


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 02-5613480 ต่อ 723

E–mail: fsocant@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร