ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล


ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย


วุฒิการศึกษา

ปร.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2558

น.บ.(นิติศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556

น.บ.(นิติศาสตร์) ธรรมศาสตร์, 2553

สค.ม.(สังคมวิทยา) จุฬาฯ, 2547

ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาฯ, 2545


วิชาที่รับผิดชอบ

ปัญหาสังคม

สังคมวิทยาชนบท

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์


เอกสารประกอบการสอน

กังสดาล เชาว์วัฒนกุล. 2555. เอกสารประกอบการสอนวิชาปัญหาสังคม. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

กังสดาล เชาว์วัฒนกุล และคณะ. 2559. ตำราวิชามนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ ม.เกษตรศาสตร์


งานวิจัย

โครงการวิจัยชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร (ม.เกษตรศาสตร์, 2558)

โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ, 2556)


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 02-5613484 ต่อ 434

E–mail: fsockdc@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร