ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เฉลิมขวัญ สิงห์วี


ตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

วท.บ. (จิตวิทยา)เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545


วิชาที่รับผิดชอบ

การรู้สึกและการรับรู้

กลุ่มสัมพันธ์

จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม

จิตวิทยาช่วงวิกฤตของวัย

จิตวิทยาการสูงวัย


เอกสารประกอบการสอน

เฉลิมขวัญ สิงห์วี. 2555. จิตวิทยาช่วงวิกฤตของวัย. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เฉลิมขวัญ สิงห์วี. 2558. “หน่วยที่ 15 สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.”

การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.


งานวิจัย

เฉลิมขวัญ สิงห์วีและคณะ. 2558. “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.” วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 (1): 211-240.

เฉลิมขวัญ สิงห์วี. 2558. “ทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.” วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 23 (2): 55-78

เฉลิมขวัญ สิงห์วี และคณะ. 2559. “การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.” รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 02-5613480 ต่อ 552

E–mail: fsoccks@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร