ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์


ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์


วิชาที่รับผิดชอบ

หลักอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม

การป้องกันอาชญากรรม

การวิเคราะห์อาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวน

เหยื่อวิทยา


เอกสารประกอบการสอน

วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์. (2558). อาชญาวิทยาคลินิค. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์. รัตนไตร


งานวิจัย

วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ (2558). โครงการวิจัยร่วม เรื่อง ตัวแบบการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากแรงานต่างด้าวในพื้นที่เขตปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ (2559). อิทธิพลของสื่อมวลชนกับอาชญากรรมทางเพศ : มุมมองทางจิตวิทยา สังคมวิทยาและอาชญาวิทยา. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพฤษภาคม – สิงหาคม พิเศษ)


ติดต่อ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) 02-5613480 ต่อ 449

E–mail: fsocwcp@ku.ac.th


← กลับหน้าคณะผู้บริหาร