การเสวนา”ถ่ายทอดประสบการณ์”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการเสวนา บุคลากรอาวุโส ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นการนำประสบการณ์ของบุคลากรอาวุโสสู่บุคลากรรุ่นหลัง ในการสร้างจิตสำนึกเพื่อการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม ทั้งนี้ได้เชิญ รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ และนางบรรจง กลิ่นสงวน หัวหน้างานบริหารและธุรการ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าว