การปฐมนิเทศนิสิตแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560   ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น 23 คนและประเทศเยอรมัน 1 คน รวม 24 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ the 2017 Exploring Thailand: Social Science Perspectives Programme ทั้งนี้นักศึกษาต่างชาติดังกล่าวจะเข้าศึกษาวิชาการต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์  จิตวิทยาและสังคมวิทยา จากคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ โดยมีระยะเวลาตลอดภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยมีนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ร่วมให้ความช่วยเหลือ ดูแลตลอดระยะเวลาที่ศึกษาของรายวิชาต่างๆด้วย