โครงการแข่งขันผลงานวิชาการและวิจัยฯ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  คณะกรรมการกิจการนิสิตฯได้จัดโครงการ การแข่งขันผลงานวิชาการและการวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตสาขาวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ ส่งผลงานวิจัยทั้งในภาคการนำเสนอด้วยการบรรยายและการนำเสนอโดยภาคโปสเตอร์ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นิสิตได้พัฒนาทักษะที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาวิธีวิจัย มาประยุกต์ใช้และใช้งานจริง อันจะเป็นแนวทาง เพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป