โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินพนักงานฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง "แนวปฏิบัติเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกสายงานของส่วนงาน ในการที่จะรับทราบข้อมูลต่างๆเพื่อเขียนแบบประเมินผลในรูปแบบใหม่ และนำไปใช้ในการพัฒนาและเขียนแบบประเมินตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 ต่อไป โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก