การพัฒนการให้คำปรึกษานิสิต ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 13 มกราคม 2560

คณะสังคมศาสตร์โดยคณะกรรมการวิชาการได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนการให้คำปรึกษานิสิต ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 13 มกราคม 2560 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องก้บบริบทของนิสิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์ที่ปรึกษาถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนของนิสิต แต่เนื่องจากบริบทของนิสิตในปัจจุบันแตกต่างจากอดีต ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การอบรมเป็นรูปแบบกระบวนการกลุ่มโดยวิทยากรจัดประสบการณ์ให้อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ร่วมกันผ่าน การแสดงบทบาท (role playing) การระดมพลังสมอง (brain storming) ถึงปัญหาต่างๆของนิสิตในปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการให้การปรึกษากับนิสิตในประเด็นปัญหาต่างๆ (counseling skill) การพัฒนา self esteem ของนิสิต และการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง และการวิเคราะห์ ego state ของแต่ละบุคคล ตามทฤษฎี transactional analysis โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาตนเองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษานิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะนิสิตคือห้วใจของพวกเราทุกคน