รับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านการบริการวิชาการ จากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี