รับรางวัลในฐานะบุคลากรสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลในฐานะบุคลากรสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์