วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (SOC 11 KU36) ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณอรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(SOC 14 KU39) ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติยศ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 16" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า

ภาพ2:
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (SOC 11 KU36) ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณนเร เหล่าวิชยา(SOC 10 KU35 สิงห์เขียว 1) อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติยศ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 16" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า

ภาพ3:
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (SOC 11 KU36) ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย(SOC 14 KU39 สิงห์เขียว 5) ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติยศ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 16" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า

ภาพ4:
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (SOC 11 KU36) ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(SOC 12 KU37 สิงห์เขียว 3) ในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติยศ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 16" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า