เตรียมการจัดประชุมวิชาการ นานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ นานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนในเวทีเสวนาวิชาการไทยศึกษา หัวข้อ "พลวัตสังคมเกษตร ในยุคเสรีนิยมใหม่" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย