การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

หัวข้อ "พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" (Innovation Powered by Humanities and Social Sciences)

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00-10.00 น.

ผ่านทาง FB:LIVE @Humanities.KasetsartU

ทะเบียนล่วงหน้าและเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่

https://www.zipeventapp.com/e/Innovation-Powered-by-Humanities-and-Social-Sciences

Cr.คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์